Adaptační kurzy – Návaznost formou třídnických hodin

Adaptační kurzy – Návaznost formou třídnických hodin

Možnou formou návaznosti na adaptační kurz jsou společné třídnické hodiny. Společný strukturovaný prostor setkání třídy s třídním profesorem mimo běžnou vyučovací hodinu je v dnešní době na středních školách již poměrně vzácný, nicméně nesmírně důležitý.

Smyslem třídnických hodin je společné zastavení v běhu školního roku, otevření otázky „jak se daří“, zmapování atmosféry v kolektivu i k řešení aktuálních „provozních záležitostí“. Tématem hodin je tak nejen navázání na aktivity kurzu, ale např. téma zvládání nároků studia střední školy, efektivita učení, aktuální konflikty mezi spolužáky i řešení praktických záležitostí jako např. příprava imatrikulace či školní výlet. Dobře nastavené třídnické hodiny jsou nedílnou součástí minimálního preventivního programu školy, umožňují pracovat na bezpečné a otevřené atmosféře v kolektivu i s vlastní zodpovědností jednotlivých žáků.

Třídnické hodiny „Wenku“ vede ve spolupráci s třídním profesorem zpočátku psycholožka Agentury Mgr. Jana Lidická, přičemž smyslem hodin je navázání na aktivity kurzu, postupné osvojení představy o tom, k čemu mohou být třídnické hodiny dobré a jak je efektivně využívat ze strany profesora i samotné třídy, neboť prostor této hodiny by měl být zejména pro ně. Aktivní podíl na vedení hodin postupně přebírá třída spolu s třídním profesorem, čímž role naší psycholožky, potažmo Agentury ve vedení třídnických hodin končí.

Veškerá náplň a průběh třídnických hodin jsou připravovány dle potřeb konkrétní třídy a po konzultaci s třídním profesorem. Na program se vytahuje certifikát všeobecné primární prevence pro oblast prevence šikany, kyberšikany a exterémních projevů agrese.

Spousta našich klientů podceňuje nutnost navázat/pokračovat. Se vztahy ve třídě je to stejné jako na pracovišti či kdekoliv jinde. Pozitivní zážitky vyprchají, na pojmenované problémy se zapomene a my se pomalu vracíme do zajetých kolejích. Adaptační kurz proběhl, kolonka v programu primární prevence je vyplněna, stačí to?

Matouš Novák, matous.novak@wenku.cz, tel.: 724 623 660

W cena

 

Dohodou - cena se odvíjí od počtu tříd, ve který jsou hodiny realizovány, počtu žáků ve třídě, četnosti i délky spolupráce.

Jsme velice rádi, že jste se dostali až sem. Ještě 10 vteřin.
Nedomnívejte se, ptejte se, vše vám rádi upřesníme.

 

V případě zájmu je možné v závěru uspořádat seminář pro pedagogy na téma vedení třídnických hodin ve vyšších ročnících - smysl a témata. Uvedený program máme také akreditovaný v systému DVPP jako individuální výcvik ve vedení třídnických hodin.

Ve spolupráci se školou, kde návaznost formou třídnických hodin již několik let probíhá, jsme vytvořili metodický materiál na vedení třídnických hodin na středních školách a víceletých gymnáziích, v případě zájmu si jej můžete stáhnout zde.

 

Reference:

Dost dobře nelze chtít po třídních učitelích, aby v třídnických hodinách věnovali maximum času a energie atmosféře ve třídě, vzájemným vztahům, sociálním dovednostem apod. a neposkytnout jim k tomu účinnou a bezpečnou podporu a zázemí. Spolupráce se spol. Wenku a zejména s Janou Lidickou je právě takovou podporou, jakou moji kolegové ve své roli třídních učitelů potřebují. Smyslem naší spolupráce je nejen nabídnout jednotlivým třídním návod a metodické vedení, ale skoro podstatnější je povzbuzení, dodání jistoty a sebedůvěry při práci se třídou a společné nalezení takového způsobu práce, který povede k cíli a zároveň bude odpovídat naturelu konkrétního třídního a nikdo tak nebude nucen aplikovat techniky nebo postupy, které mu nejsou blízké a necítí se v nich dobře. Každý z našich třídních v prvních ročnících tak má k dispozici v Janě i metodickou oporu při hledání a vytváření vlastního způsobu práce.
Spolupráci s Wenku a Janou Lidickou považuji nejen za nesmírně prospěšnou pro sebedůvěru kolegů, pro atmosféru v jednotlivých třídách a potažmo i ve škole jako takové, ale v podstatě za základní podmínku toho, aby škola po svých učitelích vůbec tento způsob práce s třídními skupinami mohla chtít. Bez podpory a pomoci to nelze.

Mgr. Kateřina Šmatláková, školní psycholožka a metodik primární prevence, Gymnázium Budějovická

Ukázkové vedení třídnických hodin (TH) je velmi přínosné. Mohu s Janou konzultovat formu a obsah předem. Během konzultací a samotných TH získávám praktické dovednosti a kompetence vést později TH samostatně.

Studenti na TH reagují vesměs pozitivně a myslím, že oceňují náš zájem o jejich problémy a možnost v neformálnější atmosféře probrat aktuální témata spojená s jejich životem ve škole.

Mgr. Jan Dušek, třídní prvního ročníku čtyřletého studia, Gymnázium Budějovická

Projekt „Třídnické hodiny v prvních ročnících“ mi přinesl nový pohled na možné způsoby práce se třídou jako se skupinou lidí a nikoliv jen skupinou žáků. Pomohl mi chopit se třídnických hodin jinak než k řešení organizačních a administrativních záležitostí, ale spíše jako příležitosti podílet se na vznikající atmosféře konkrétní skupiny, na tom, jak se k sobě chovají, co považují za vzájemně prospěšné a co naopak jako skupina nepřijímají. Jsem s projektem i s vedením Jany Lidické spokojená.

PaedDr. Blanka Čonková, třídní prvního ročníku šestiletého studia, Gymnázium Budějovická

S Janou Lidickou se mi spolupracovalo velmi dobře, vždy mi vyšla vstříc, myslím si, že díky jejímu působení se nám podařilo velmi dobře stmelit třídní kolektiv, někteří studenti i spolu běžně tráví volný čas. Pro mě osobně to bylo otevření nového světa, který jsem předtím neznala a obávala se do něho aktivně vstoupit. Do té doby jsem měla představu o třídnických hodinách jako o administrativních a organizačních záležitostech, v podstatě pokračující škola. Momentálně jsem si mnohem jistější při práci se svými studenty a nedělá mi potíže vést s nimi diskuze i na témata, která se školy přímo netýkají, ale školní výkony zprostředkovaně ovlivňují. Je velmi příjemné umět si vybudovat vzájemnou důvěru a umět studentům poskytnout pocit, že se na mne mohou obrátit s jakýmkoliv problémem.

Mgr. Jitka Velichová, třídní druhého ročníku čtyřletého studia, Gymnázium Budějovická

Zpět nahoru