Kodex práv účastníků kurzů Wenku

 • Programy Agentury Wenku (dále jen AW) jsou otevřené všem bez ohledu na pohlaví, věk, původ, rasu, národnost, náboženské vyznání, sexuální orientaci, politické přesvědčení, právní, socioekonomické či společenské postavení.
 • Každého přijímáme jako autonomní individuální bytost s neodnímatelným právem na důstojnost, lidská práva, bezpečí a nedotknutelnost fyzickou, citovou, hodnotovou (včetně svědomí a přesvědčení) i majetkovou.
 • Účastníci programů jsou považováni za rovnocenné partnery s odpovědností za vlastní chování i vlastní zdraví.
 • Respektujeme vlastní názor každého a vytváříme prostor pro jeho bezpečné vyjadřování.
Číst dále

Etický kodex instruktora Wenku

Tento etický kodex je závazný pro všechny instruktory i ostatní pracovníky Agentury Wenku (dále jen AW), určuje jejich základní povinnosti a zásady práce.

V případě situace, kdy níže uvedené zásady nebyly některým z instruktorů či dalších pracovníků Agentury Wenku dodrženy a chování neodpovídalo obecně přijímaným etickým normám, je možné se obrátit přímo na výkonného ředitele AW: Matouš Novák, tel.: 724 623 660, e-mail: matous.novak@wenku.cz


A.    Naše zásady obecně

 • Naše práce a přístup ke klientům a účastníkům našich kurzů jsou založeny na hodnotách demokracie a lidských práv, vyplývajících z etického cítění každého z nás a písemně vyjádřených v Listině základních práv a svobod, Ústavě ČR, Chartě lidských práv Spojených národů, Úmluvě o právech dítěte a v neposlední řadě v legislativě ČR.
 • Každý z nás ctí jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení a bez ohledu na to, jak se podílí na životě celé společnosti. V tomto duchu jsou pro všechny bez rozdílu otevřeny také naše programy.
 • Mezi základní hodnoty řadíme práva jedinců na soukromí, důvěrnost, sebeurčení a vlastní autonomii. Tyto principy uplatňujeme při své práci v souladu s legislativou ČR. Jsme si nicméně vědomi, že právo každého jedince na seberealizaci je zpochybnitelné, pokud dochází k omezení takového práva u druhých osob.
 • Naše profesionální odpovědnost v průběhu výkonu práce, po celou dobu trvání kurzu a kontaktu s klienty má prioritu před osobními zájmy.
 • Každý z nás se neustále vzdělává a při tom poskytujeme pouze ty služby, které odpovídají naší odbornosti a individuálním kompetencím.
 • Máme dobrou vůli pomáhat s nejlepším vědomím na základě znalostí, dovedností a zkušeností jednotlivcům i skupinám při jejich rozvoji.
 • Pracujeme důsledně a snažíme se vše dělat v maximální možné míře a kvalitě, přesto jsme si vědomi, že nic se nedá udělat vždy na 100 %. V případě potřeby uznáváme svou chybu a vyvozujeme z ní důsledky.
 • Bez rozdílu vylučujeme alkohol a drogy z pracoviště a doby a místa konání kurzu.
 • Veškerou svou činností naplňujeme vizi AW: „Posouváme náplň moderní školy cestou, po které všichni chodí rádi. Naše cesta je vyšlapána zkušenostmi, pestře vydlážděna mozaikou aktivit a zpevňována sebevzděláváním i srdcem.“
Číst dále
Zpět nahoru