Etický kodex instruktora Wenku

 

Tento etický kodex je závazný pro všechny instruktory i ostatní pracovníky Agentury Wenku (dále jen AW), určuje jejich základní povinnosti a zásady práce.

V případě situace, kdy níže uvedené zásady nebyly některým z instruktorů či dalších pracovníků Agentury Wenku dodrženy a chování neodpovídalo obecně přijímaným etickým normám, je možné se obrátit přímo na výkonného ředitele AW: Matouš Novák, tel.: 724 623 660, e-mail: matous.novak@wenku.cz


A.    Naše zásady obecně

 • Naše práce a přístup ke klientům a účastníkům našich kurzů jsou založeny na hodnotách demokracie a lidských práv, vyplývajících z etického cítění každého z nás a písemně vyjádřených v Listině základních práv a svobod, Ústavě ČR, Chartě lidských práv Spojených národů, Úmluvě o právech dítěte a v neposlední řadě v legislativě ČR.
 • Každý z nás ctí jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení a bez ohledu na to, jak se podílí na životě celé společnosti. V tomto duchu jsou pro všechny bez rozdílu otevřeny také naše programy.
 • Mezi základní hodnoty řadíme práva jedinců na soukromí, důvěrnost, sebeurčení a vlastní autonomii. Tyto principy uplatňujeme při své práci v souladu s legislativou ČR. Jsme si nicméně vědomi, že právo každého jedince na seberealizaci je zpochybnitelné, pokud dochází k omezení takového práva u druhých osob.
 • Naše profesionální odpovědnost v průběhu výkonu práce, po celou dobu trvání kurzu a kontaktu s klienty má prioritu před osobními zájmy.
 • Každý z nás se neustále vzdělává a při tom poskytujeme pouze ty služby, které odpovídají naší odbornosti a individuálním kompetencím.
 • Máme dobrou vůli pomáhat s nejlepším vědomím na základě znalostí, dovedností a zkušeností jednotlivcům i skupinám při jejich rozvoji.
 • Pracujeme důsledně a snažíme se vše dělat v maximální možné míře a kvalitě, přesto jsme si vědomi, že nic se nedá udělat vždy na 100 %. V případě potřeby uznáváme svou chybu a vyvozujeme z ní důsledky.
 • Bez rozdílu vylučujeme alkohol a drogy z pracoviště a doby a místa konání kurzu.
 • Veškerou svou činností naplňujeme vizi AW: „Posouváme náplň moderní školy cestou, po které všichni chodí rádi. Naše cesta je vyšlapána zkušenostmi, pestře vydlážděna mozaikou aktivit a zpevňována sebevzděláváním i srdcem.“

 

B. Náš vztah ke klientům - účastníkům kurzů

 • Respektujeme všechny účastníky kurzů AW jako rovnocenné partnery se všemi občanskými právy a povinnostmi, včetně jejich zodpovědnosti za své zdraví.
 • Jednáme tak, abychom zachovávali a chránili individualitu, důstojnost a lidská práva každého účastníka. Přistupujeme ke všem se stejným úsilím a bez jakékoliv formy diskriminace.
 • Respektujeme právo každého na soukromí a ctíme důvěrnost všech poskytnutých sdělení. Data a informace požadujeme s ohledem na potřebnost pro zajištění smluvených služeb a naplnění cílů kurzu, o jejich potřebnosti vždy informujeme. Žádné informace o klientech neposkytujeme bez jejich souhlasu, případně bez souhlasu jejich zákonných zástupců. Pokud používáme získané informace (zejména ve zprávách o průběhu kurzu, případně ke studijním či jiným účelům), vždy garantujeme anonymitu osobních a citlivých údajů.
 • Každý z nás zachovává mlčenlivost o veškerých osobních informacích účastníků kurzů a interních či důvěrných informacích školy, které se dozví při výkonu práce instruktora kurzu AW. Této povinnosti nás může zbavit pouze klient nebo jeho zákonný zástupce písemným prohlášením. I v tomto případě však zachováváme mlčenlivost, pokud je to v zájmu klienta. Tím nejsou dotčena příslušná ustanovení trestního řádu a povinnost vypovídat před orgány činnými v trestním řízení.
 • Zabraňujeme jakémukoli zneužití klientů k osobnímu prospěchu. Získaných kontaktů a informací využíváme pouze v souladu s naplňováním cílů kurzu. Zejména se varujeme navazování sexuálních kontaktů s klienty – účastníky kurzů a jiných forem zneužití moci, jako je psychické či fyzické násilí, porušení práva na soukromí a práva na osobní svobodu.
 • Každý z instruktorů AW hledá možnosti jak zainteresovat  klienty - účastníky kurzů a objednávající školu, případně jejich vztahové okolí, do řešení jejich problémů. Pokud je to podle našeho úsudku a znalostí dobré, nabízíme klientům specializovaný druh péče.
 • Účastníkům kurzu neklademe překážky při jejich rozhodnutí ukončit svoji účast na kurzu. Respektujeme také rozhodnutí neúčastnit se aktivně jakékoliv z aktivit, čímž není vyloučena povinnost účastníků účastnit se programu dle pravidel konkrétního kurzu, školy a požadavku pedagogů.

 

C. Naše zásady kolegiality

 • Respektujeme znalosti a zkušenosti svých kolegů a ostatních pracovníků, vyhledáváme a rozšiřujeme komunikaci a spolupráci s nimi a tím zvyšujeme kvalitu a efektivitu služeb AW a rozvíjíme své kompetence.
 • Respektujeme rozdíly v názorech, praktické činnosti i osobních zájmech kolegů. Připomínky k nim vyjadřujeme ve vhodné situaci a vhodným způsobem.
 • Konstruktivně spolupracujeme s těmi kolegy, kteří jsou následně v kontaktu se stejnými klienty, případně pro jejich potřebu zaznamenáváme informace o své práci s klienty písemnou formou.
 • Upřednostňujeme týmovou spolupráci.

 

D. Zásady vztahu instruktorů a AW

 • Každý instruktor AW plní odpovědně své povinnosti vyplývající ze závazků k AW.
 • AW vytváří takové podmínky, které umožňují instruktorům závazky přijmout a uplatňovat je v souhlasu s tímto kodexem.
 • Každý instruktor se snaží ovlivňovat pracovní postupy s ohledem na zvyšování kvality, efektivity a atraktivity poskytovaných služeb.
 • Instruktoři AW zachovávají mlčenlivost o interních informacích AW.
 • Při výkonu práce instruktora AW je každý reprezentantem AW, reprezentuje a jedná jejím dobrým jménem, svým vystupováním nesmí poškozovat zájmy a dobrou pověst AW.

 

E. Postupy při řešení etických problémů

 • Tým v rámci pravidelných setkání diskutuje a definuje situace, při kterých by v souvislosti s poskytováním kurzů mohlo dojít k porušování práv klientů. Následně pak jsou vytvářeny nástroje a stanovována taková pravidla a opatření, která efektivně brání zneužití moci a postavení organizace ve vztahu ke klientům.
 • Závažné i méně závažné etické problémy řeší instruktoři v rámci podávání zpětné vazby po proběhlém kurzu, dále v rámci interních setkání s vedením AW, garantem kurzu a v rámci supervize. Každý člen týmu má mít možnost diskutovat a analyzovat tyto problémy ve spolupráci se všemi stranami, kterých se problém týká.
 • Úkolem externí supervize je mj. napomáhat řešit etické problémy, které se jednotlivcům a týmu nedaří řešit z vlastních lidských a odborných zdrojů.
 
Zpět nahoru