Pro veřejnost

Všeobecné podmínky pro veřejnost

Tyto podmínky se nevztahují na zájezdy pro školy a skupiny, se kterými je sepsána individuální smlouva.

 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Agentura Wenku s.r.o., IČ: 28431375, se sídlem Praha 6 – Dejvice, Na Hanspaulce 799/37, jednající jednatelem společnosti Matoušem Novákem (dále jen „Agentura“), zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 140998.

II. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

Smluvní vztah definitivně vzniká splacením zálohy nebo celé ceny Akce dle podmínek uvedených v čl. III. pod přiděleným variabilním symbolem.

III. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1) Cena Akce je uvedena na webu Agentury.

2) Agentura má právo na zaplacení služeb před jejich poskytnutím. Účastník má právo na poskytnutí služeb jen při plném zaplacení ceny.

Cena se platí před zahájením Akce takto:
- záloha 50 % z celkové ceny Akce do 7 dnů od potvrzení závazné přihlášky Agenturou;
- doplatek ceny Akce do 7 dnů před zahájením Akce.

3) V případě neuhrazení zálohy je Agentura oprávněna od závazné přihlášky odstoupit a účastník bude automaticky vyřazen z Akce.


4) V případě neuhrazení doplatku je Agentura oprávněna od závazné přihlášky odstoupit, účastník bude vyřazen z Akce a podléhá stornopoplatků uvedeným v čl. IV. Zákazník o tom bude vyrozuměn a přijatá záloha snížená o stornopoplatky mu bude vrácena do 14 dnů od vyrozumění. Nezaplacení doplatku nenahrazuje oznámení o zrušení účasti ze strany zákazníka.

5) V případě nenaplnění Akce si Agentura vyhrazuje právo Akci zrušit. V tomto případě Agentura vrátí veškeré finanční prostředky související s Akcí účastníkovi, a to nejpozději do 14 dnů od oznámení.

6) Agentura má právo zvýšit původní cenu Akce v případě, že dojde ke zvýšení ceny pohonných hmot či u zahraniční Akce ke zvýšení směnného kurzu české koruny v průměru o více než 5 % od uvedení Akce do internetové nabídky. V případě zvýšení ceny Akce o více než 8 %, může zákazník do 5 dnů po oznámení této skutečnosti zrušit svou účast na Akci bez stornopoplatků. Pokud tak neučiní, platí, že se změnou ceny Akce souhlasí a je povinen doplatit rozdíl ceny.

IV. ZRUŠENÍ ÚČASTI A STORNOPOPLATKY

1) Účastník má právo kdykoliv před zahájením Akce zrušit svou účast, a to písemným oznámením (e-mailem). Zrušení účasti nastane okamžikem doručení tohoto oznámení Agentuře. Účastníkovi bude vrácena dosud zaplacená úhrada snížená o následující stornopoplatky:

31 a více kalendářních dnů do začátku Akce                                                 25 % z celkové ceny Akce
od 30 dnů do 4 kalendářních dnů do začátku Akce                                        50 % z celkové ceny Akce
od 3 kalendářních dnů do začátku Akce                                                        100 % z celkové ceny Akce

2) Stornopoplatky se neplatí, pokud zákazník za sebe vyšle náhradníka, který písemně potvrdí, že souhlasí s účastí a se Všeobecnými smluvními podmínkami. Původní účastník odpovídá za informovanost náhradníka a za doplacení ceny Akce náhradníkem, pokud se nedohodl se zástupcem Agentury jinak.

V. NEÚČAST Z DŮVODU NEMOCI ČI ÚRAZU

1) Pokud cena Akce zahrnuje pojištění stornopoplatků pro případ nemoci či úrazu před zahájením Akce, není účastník povinen stornopoplatky hradit.


2) Zdravotní důvody se dokládají společně s dalšími dokumenty pojišťovně Generali Česká pojišťovna a.s., která do 60 dnů od doložení vrátí účastníkovi přibližně 80 % z celkové ceny Zájezdu. Další dokumenty potřebné k ohlášení Škodní události dodá Agentura účastníkovi na jeho žádost.


3) Pokud cena Akce nezahrnuje pojištění stornopoplatků pro případ nemoci či úrazu před zahájením Akce, je účastník povinen hradit stornopoplatky dle čl. IV.


VI. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1) Účastník je povinen v době placení zálohy vyplnit závaznou přihlášku, kterou obdrží od Agentury, a podepsanou zaslat e-mailem Agentuře.


2) Není-li některá ze služeb zahrnutých do ceny Akce poskytována v souladu s nabídkou, má Účastník právo podat reklamaci, a to písemně bez zbytečného odkladu. Účastník v písemnosti uvede důvod a předmět reklamace, který průkazně skutkově doloží. Agentura je povinna na takto podanou reklamaci reagovat písemně bez zbytečného odkladu.

3) Agentura je povinna poskytovat své služby popsané v nabídce. Agentura odpovídá Účastníkovi za porušení závazků bez ohledu na to, zda tyto závazky mají být splněny Agenturou nebo třetími osobami. Jestliže po zahájení Akce Agentura zjistí, že nebude moci poskytnout sjednané služby, je Agentura povinna provést taková opatření, aby Akce mohla pokračovat. Pokud bude nutné Akci zrušit v době jejího konání, vrátí Agentura do 30 dnů poměrnou část z ceny Akce Účastníkovi.


4) V případě, že bude nutné Akci zrušit před zahájením z důvodu zásahu vyšší moci (živelné katastrofy, epidemie a pandemie, občanské nepokoje, převraty, válka, teroristický útok, zásahy ze strany orgánů moci státu, moci zákonodárné, výkonné a soudní), vrátí Agentura 90 % Účastníkem uhrazených plateb za Akci, a to nejpozději do 30 dnů od oznámení.

VI. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1) Nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.


2) Agentura má zákonné oprávnění za účelem uzavření a plnění této závazné přihlášky zpracovávat osobní údaje Účastníka a jeho zákonného zástupce – jméno, příjmení, datum narození a zdravotní informace (alergie, diety), e-mailový a telefonní kontakt.


3) Podrobné informace o zpracování osobních údajů a poučení o právech souvisejících s jejich zpracováním jsou uvedeny na našem webu, zde.


4) Agentura si vyhrazuje právo volně užívat fotografické a video materiály pořízené na Akci ke své propagaci (internetová propagace, katalog a jiné reklamní materiály).

 
VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné podmínky platí pro všechny zájezdy zveřejněné na www.wenku.cz v sekci "Veřejnost Wenku". V případě nutnosti může Agentura aktualizovat tyto všeobecné podmínky zveřejněním na www.wenku.cz a tyto aktualizované podmínky budou platit pro všechny zákazníky, kteří uzavřou cestovní smlouvu po datu zveřejnění.
 
Platnost od 16. 06. 2020
Zpět nahoru