Pro veřejnost

Všeobecné podmínky pro veřejnost

Tyto podmínky se vztahují na zájezdy, akce a vzdělávání veřejnosti a pedagogů, nikoliv pro školy a skupiny, se kterými je sepsána individuální smlouva.

 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1) Agentura Wenku s.r.o., IČ: 28431375, se sídlem Praha 6 – Dejvice, Na Hanspaulce 799/37, jednající jednatelem společnosti Matoušem Novákem (dále jen „Agentura“), zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 140998.

2) Agentura provozuje cestovní kancelář a agenturu v souladu se všemi požadavky právního řádu ČR, zejména zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).   

II. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

Smluvní vztah definitivně vzniká splacením zálohy nebo celé ceny Zájezdu/Akce dle podmínek uvedených v čl. III. pod přiděleným variabilním symbolem.

III. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1) Cena Zájezdu/Akce je uvedena na webu Agentury.

2) Agentura má právo na zaplacení služeb před jejich poskytnutím. Účastník má právo na poskytnutí služeb jen při plném zaplacení ceny.

3) Cena se platí před zahájením Zájezdu/Akce takto:
- záloha 50 % z celkové ceny Zájetdu/Akce do 7 dnů od potvrzení závazné přihlášky Agenturou;
- doplatek ceny Akce do 7 dnů před zahájením Zájezdu/Akce.

4) V případě neuhrazení zálohy či doplatku do stanoveného termínu ani po písemné výzvě je Agentura oprávněna od závazné přihlášky/smlouvy odstoupit pro nedodržení poviností Účastníkem, Účastník bude automaticky vyřazen ze Zájezdu/Akce a podléhá stornopoplatkům uvedeným v čl. IV. odst. 1). Nezaplacení zálohy či doplatku nenahrazuje odstoupení od smlouvy Účastníkem.

5) V případě nenaplnění Zájezdu/Akce si Agentura vyhrazuje právo Zájezd/Akci zrušit, a to nejpozději 21 dnů před zahájení Zájezdu/Akce. V tomto případě Agentura vrátí veškeré finanční prostředky související se Zájezdem/Akcí Účastníkovi do 14 dnů od oznámení zrušení.

IV. ZRUŠENÍ ÚČASTI A STORNOPOPLATKY

1) Účastník má právo kdykoliv před zahájením Zájezdu/Akce zrušit svou účast, a to písemným odstoupením od smlouvy (e-mailem, příp. poštou). Zrušení účasti nastane okamžikem doručení tohoto oznámení Agentuře. Účastníkovi bude vrácena dosud zaplacená úhrada snížená o následující stornopoplatky:

61 a více dnů před začátkem Zájezdu/Akce                                                  25 % z celkové ceny Zájezdu/Akce
od 60 do 4 dnů před začátkem Zájezdu/Akce                                                50 % z celkové ceny Zájezdu/Akce
od 3 dnů do začátku konání Zájezdu/Akce                                                  100 % z celkové ceny Zájezdu/Akce

2) Stornopoplatky se neplatí, pokud zákazník za sebe vyšle náhradníka, který písemně potvrdí, že souhlasí s účastí a se Všeobecnými smluvními podmínkami. Původní účastník odpovídá za informovanost náhradníka a za doplacení ceny Zájezdu/Akce náhradníkem, pokud se nedohodl se zástupcem Agentury jinak.

V. CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ÚČASTNÍKŮ

1) U Zájezdů/Akcí není cestovní pojištění vč. pojištění stornopoplatků součástí ceny.

2) Zájemcům na jejich individuální žádost zajistíme u Generali České pojišťovny a.s. pojištění trvalých následků úrazem, zavazadel a odpovědnosti za škodu. Toto pojištění můžeme rozšířit o pojištění stornopoplatků pro případ nemoci či úrazu vzniklých před zahájení Zájezdu/Akce. Pojištění stornopoplatků se dle všeobecných podmínek pojišťovny nevztahuje na nařízenou karanténu.

3) Pokud se řádně přihlášený Účastník nezúčastní Zájezdu/Akce a není pojištěný proti hrazení stornopoplatk, podléhá stornopoplatkům uvedeným v čl. IV. odst. 1) i v případě nemoci či úrazu znemožňujícím účast na Zájezdu/Akci.

VI. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1) Účastník je oprávněn vyžádat si další doplňující informace o Zájezdu/Akci.

2) Není-li některá ze služeb zahrnutých do ceny Zájezdu/Akce poskytována v souladu s nabídkou/smlouvou, má Účastník právo podat reklamaci podle § 2537 odst. 2) OZ, a to písemně bez zbytečného odkladu. Účastník v písemnosti uvede důvod a předmět reklamace, který průkazně skutkově doloží. Agentura je povinna na takto podanou reklamaci reagovat písemně bez zbytečného odkladu.

3) Podávání stížností na práci zaměstnanců, nebo nedodržení kodexů Agentury se řídí stejnými postupy jako řešení reklamací.

4) Agentura je povinna poskytovat své služby v souladu s nabídkou Zájezdu/Akce. Jestliže po zahájení Zájezdu/Akce Agentura zjistí, že nebude moci poskytnout Účastníkovi sjednané služby, je Agentura povinna provést taková opatření, aby Zájezd/Akce mohly pokračovat. Pokud bude nutné zrušit celý Zájezd/Akci, nebo jeho/její část, je Agentura povinna vrátit do 14 dnů poměrnou část z ceny Zájezdu/Akce Účastníkovi, není však povinna hradit náhradu škody.

5) Agentura si vyhrazuje právo po zahájení Zájezdu/Akce vyřadit konkértní prvky z programu, pokud je Agentura nebo její zástupce neshledá bezpečnými (např. vzhledem k nepředpokládaným živelným katastrofám, teroristickým útokům, dále z důvodu zásahu ze strany orgánů moci státu atd.). Pokud bude nutné z těchto důvodů zrušit celý program nebo jeho hlavním/podstatnou část, není Agentura povinna vrátit poměrnou část za program Zájezdu/Akce Účastníkovi a není povinna hradit náhradu škody.

6) V případě, že bude nutné nezájezdovou Akci zrušit před zahájením z důvodu zásahu vyšší moci (živelné katastrofy, epidemie a pandemie, občanské nepokoje, převraty, válka, teroristický útok, zásahy ze strany orgánů moci států, moci zákonodárné, výkonné a soudní), má Agentura právo na odstupné ve výši 25 % z ceny Akce a není povinna hradit náhradu škody.

7) Agentura si vyhrazuje právo volně užívat fotografické a video materiály pořízené na Zájezdu/Akci ke své propagaci (internetová propagace, katalog a jiné reklamní materiály).

VI. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1) Nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

2) Agentura má zákonné oprávnění za účelem uzavření a plnění závazné přihlášky/smlouvy na Zájezd/Akci zpracovávat osobní údaje Účastníka.

3) Podrobné informace o zpracování osobních údajů a poučení o právech souvisejících s jejich zpracováním jsou uvedeny na našem webu, zde.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1) Obě smluvní strany jsou povinny nakládat s veškerými informacemi, které se vzájemně dozví během Zájezdu/Akce, jako s obchodním tajemstvím. Tento závazek platí i po ukončení Zájezdu/Akce.

2) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem potvrzení závazné přihlášky Agenturou.

3) Smlouvu/závaznou přihlášku lze doplňovat nebo měnit pouze vzájemně odsouhlasenými písemnými dodatky. V ostatním se smlouva/závazná přihláška řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jakož i dalšími obecně závaznými právními předpisy.

Platnost od 15. 2. 2021
Zpět nahoru