Pro veřejnost

Všeobecné podmínky pro veřejnost

Tyto podmínky se vztahují na zájezdy, akce a vzdělávání veřejnosti a pedagogů, nikoliv pro školy a skupiny, se kterými je sepsána individuální smlouva (dále jen "Akce").

 

                                                                                                                      I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1) Agentura Wenku s.r.o., IČ: 28431375, se sídlem Praha 6 – Dejvice, Na Hanspaulce 799/37, jednající jednatelem společnosti Matoušem Novákem (dále jen „Agentura“), zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 140998.

2) Agentura provozuje cestovní kancelář a agenturu v souladu se všemi požadavky právního řádu ČR, zejména zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).

3) Účastníkem je fyzická osoba.

4) Akcí se rozumí zájezd nebo jiná akce pro veřejnost.  

II. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

Smluvní vztah definitivně vzniká splacením zálohy nebo celé ceny Akce dle podmínek uvedených v čl. III. pod přiděleným variabilním symbolem.

III. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1) Cena Akce je uvedena na webu Agentury.

2) Agentura má právo na zaplacení služeb před jejich poskytnutím. Účastník má právo na poskytnutí služeb jen při plném zaplacení ceny před zahájením Akce. Cena se platí před zahájením Akce takto:
- záloha 50 % z celkové ceny Akce do 7 dnů od potvrzení závazné přihlášky/smlouvy Agenturou;
- doplatek ceny Akce do 7 dnů před zahájením Akce.

3) V případě neuhrazení sjednané ceny nebo její části ani po písemné výzvě, je Agentura oprávněna od závazné přihlášky/smlouvy odstoupit pro nedodržení poviností Účastníkem či jeho zákonným zástupcem, Účastník bude automaticky vyřazen z Akce a podléhá Stornovacím podmínkám uvedeným v čl. IV. Účastník o tom bude vyrozuměn a přijatá částka snížená o stornopoplatky mu bude vrácena do 14 dnů od vyrozumění. Nezaplacení doplatku nenahrazuje oznámení o zrušení účasti ze strany Účastníka.

4) V případě nenaplnění Akce si Agentura vyhrazuje právo Akci zrušit. V tomto případě Agentura vrátí veškeré finanční prostředky související s Akcí Účastníkovi do 14 dnů od oznámení zrušení.

IV. ZRUŠENÍ ÚČASTI A STORNOPOPLATKY

1) Účastník má právo kdykoliv před zahájením Akce zrušit svou účast, a to písemným oznámením (e-mailem). Zrušení účasti nastane okamžikem doručení tohoto oznámení Agentuře. Účastníkovi bude vrácena dosud zaplacená úhrada snížená o následující stornopoplatky:

61 a více kalendářních dnů před začátkem Akce                                                  25 % z celkové ceny Akce
od 60 do 4 kalendářních dnů před začátkem Akce                                                50 % z celkové ceny Akce
od 3 kalendářních dnů do začátku Akce                                                                100 % z celkové ceny Akce

2) Stornopoplatky se neplatí, pokud Účastník za sebe vyšle náhradníka, který písemně potvrdí, že souhlasí s účastí a se Všeobecnými smluvními podmínkami. Původní účastník odpovídá za informovanost náhradníka a za doplacení ceny Akce náhradníkem, pokud se nedohodl se zástupcem Agentury jinak.

V. NEÚČAST Z DŮVODU NEMOCI, KARANTÉNY ČI ÚRAZU

1) Cena Akce nezahrnuje pojištění stornopoplatků pro případ nemoci, karantény či úrazu před zahájení Akce a znemožňujícím účast. Zájemcům zajistíme pojištění stornopoplatků na jejich žádost u Slavia pojišťovny a.s. s 20% spoluúčastí. V takovém případě se pojištění stornopoplatků vztahuje i na lékařem či hygienickou stanicí nařízenou a potvrzenou karanténu.

2) Zdravotní důvody dokládá Účastník či jeho zákonný zástupce společně s dalšími dokumenty pojišťovně, která do 90 dnů od doložení vrátí Účastníkovi přibližně 80 % z celkové ceny Akce. Další dokumenty potřebné k ohlášení škodní/pojistné události dodá Agentura účastníkovi na jeho žádost.

3) Pokud se řádně přihlášený Účastník nezúčastní Akce a není pojištěný proti hrazení stornopoplatků, podléhá stornopoplatkům uvedeným v čl. IV.

VI. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1) Účastník či jeho zákonný zástupce je oprávněn vyžádat si další doplňující informace o Akci.

2) Účastník či jeho zákonný zástupce má právo zrušit účast před zahájením Akce/odstoupit od smlouvy. Zrušení účasti musí být provedeno písemně a způsobem nepochybným a Účastník či jeho zákonný zástupce podléhá stornopoplatkům uvedeným v čl. IV. Pro určení doby zrušení účasti je rozhodující datum doručení Agentuře.

3) Není-li některá ze služeb zahrnutých do ceny Akce poskytována v souladu s nabídkou, má Účastník či jeho zákonný zástupce právo podat reklamaci, a to písemně bez zbytečného odkladu. Účastník či jeho zákonný zástupce v písemnosti uvede důvod a předmět reklamace, který průkazně skutkově doloží. Agentura je povinna na takto podanou reklamaci reagovat písemně bez zbytečného odkladu.

4) Podávání stížností na práci zaměstnanců, nebo nedodržení kodexů Agentury, se řídí stejnými postupy jako řešení reklamací.

5) Agentura je povinna poskytovat své služby popsané v nabídce. Jestliže po zahájení Akce Agentura zjistí, že nebude moci poskytnout sjednané služby, je Agentura povinna provést taková opatření, aby Akce mohla pokračovat. Pokud bude nutné zrušit celou Akci, nebo její část, je Agentura povinna vrátit do 14 dnů poměrnou část z ceny Akce Účastníkovi či jeho zákonnému zástupci, není však povinna hradit náhradu škody.

6) V případě, že bude nutné Akci zrušit před zahájením z důvodu zásahu vyšší moci (živelné katastrofy, epidemie a pandemie, teroristický útok), vrátí Agentura 80 % Účastníkem či jeho zákonným zástupcem uhrazených plateb za Akci, a to nejpozději do 14 dnů od oznámení, není však povinna hradit náhradu škody.

7) Agentura si vyhrazuje právo volně užívat fotografické a video materiály pořízené na Akci ke své propagaci (internetová propagace, katalog a jiné reklamní materiály).

VI. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1) Nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

2) Agentura má zákonné oprávnění za účelem uzavření a plnění Akce zpracovávat osobní údaje Účastníka a jeho zákonného zástupce - jméno, příjmení, datum narození a zdravotní informace (alergie, diety), e-mailový a telefonní kontakt.

3) Podrobné informace o zpracování osobních údajů a poučení o právech souvisejících s jejich zpracováním jsou uvedeny na našem webu, zde.

Platnost od 27. 1. 2022
Zpět nahoru