Pro veřejnost

Všeobecné podmínky pro veřejnost

Tyto podmínky se nevztahují na zájezdy pro školy a skupiny, se kterými je sepsána individuální smlouva.

1. Úvodní ustanovení
Agentura Wenku s.r.o. (dále jen Agentura), IČ: 28431375, se sídlem Praha 6 – Dejvice, Na Hanspaulce 799/37, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 140998. Uvedené všeobecné podmínky pro účast na zájezdech Agentury se řídí ustanovením občanského zákoníku (§ 852) a jsou upraveny v souladu se zákonem č. 159/1999 Sb. o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu.
 
2. Vznik smluvního vztahu
Agentura zprostředkuje cestovní služby v rozsahu a za podmínek, které jsou uvedeny v internetovém katalogu Agentury a upřesněny v podrobných pokynech pro účastníky. Vedoucí zájezdu má během zájezdu právo na úpravy programu v závislosti na objektivních podmínkách a především s ohledem na bezpečnost účastníků. Smluvní vztah vzniká, pokud klient vyplní a odešle závaznou přihlášku, kterou Agentura elektronicky (e-mailem) potvrdí, a zaplacením 50% zálohy z ceny zájezdu nebo plné ceny zájezdu. Pokud Agentura neobdrží od závazně přihlášeného klienta platbu do 10 dnů od data doručení přihlášky, bude tento klient automaticky vyřazen ze zájezdu. Plná cena zájezdu se platí nejpozději 30 dnů před zahájením zájezdu. Účastníkem zájezdu s nárokem na poskytování služeb se stává zákazník až po zaplacení ceny v plné výši, kterou je nutno uhradit podle splátkového kalendáře bez dalšího vyzvání. Pokud se tak nestane, je Agentura oprávněna smluvní vztah zrušit, vyřadit zákazníka ze zájezdu a zákazník podléhá storno poplatkům uvedeným v bodě 4. Zákazník o tom bude vyrozuměn a přijatá záloha snížená o storno poplatky mu bude vrácena. Nezaplacení doplatku nenahrazuje oznámení o zrušení účasti ze strany zákazníka. Platnými doklady účastníka zájezdu jsou potvrzená závazná přihláška (od Agentury) a potvrzení o plné úhradě zájezdu.
 
3. Cena a úhrada
Ceny zájezdů a služeb jsou smluvní mezi Agenturou a zákazníkem. Jsou považovány za zálohu až do realizace zájezdu. Agentura má právo v souladu s ustanovením občanského zákoníku (§ 852c) zvýšit původní cenu zájezdu v případě, že dojde ke zvýšení ceny dopravy či směnného kurzu české koruny v průměru o více než 5 % od uvedení zájezdu do internetové nabídky. V případě zvýšení ceny zájezdu o více než 5 % může zákazník do 14 dnů po oznámení této skutečnosti zrušit svou účast na zájezdu bez storno poplatků. Pokud tak neučiní, je povinen doplatit rozdíl ceny. Fakultativní služby nejsou součástí ceny zájezdu.
 
4. Zrušení účasti a storno poplatky
Zákazník má právo kdykoliv před zahájením zájezdu zrušit svou účast, a to písemným oznámením. Zrušení účasti nastane okamžikem doručení tohoto oznámení Agentuře. Zákazníkovi bude vrácena dosud zaplacená úhrada snížená o následující storno poplatky.
 
Storno poplatky:
- do 60 dnů před začátkem 200,-Kč (základní manipulační poplatek),
- od 59 do 40 dnů před začátkem 20 % z ceny,
- od 39 do 20 dnů před začátkem 40 % z ceny,
- od 19 do 8 dnů před začátkem 60 % z ceny,
- od 7 do 4 dnů před začátkem 80 % z ceny,
- od 3 dnů do začátku zájezdu včetně dne odjezdu, případně nedostavení se k odjezdu, přerušení účasti na zájezdu z vlastní vůle, má-li neplatné nebo neúplné cestovní doklady - 100 % z ceny.
 
Storno poplatky, mimo základního manipulačního poplatku, se neplatí, pokud zákazník za sebe vyšle náhradníka, který písemně potvrdí, že souhlasí s uzavřenou cestovní smlouvou. Původní účastník odpovídá za informovanost náhradníka, pokud se nedohodl se zástupcem Agentury jinak.
 
5. Zrušení zájezdu
Agentura má právo zrušit zájezd při nedosažení minimálního počtu zákazníků a je povinna toto oznámit všem řádně přihlášeným 7 dní před zahájením zájezdu. O zrušení zájezdu se však zpravidla dozvíte mnohem dříve. Agentura má právo na zrušení zájezdu v důsledku neodvratitelné události, které Agentura nemohla zabránit, kdykoliv před odjezdem nebo během zájezdu. Při zrušení zájezdu před jeho odjezdem se vrací účastníkům úhrada v plné výši, při zrušení během zájezdu se vrací úhrada za neposkytnuté služby.
 
6. Věkové a zdravotní omezení
Každý zákazník by měl zvážit náročnost zájezdu vzhledem ke své kondici a zdravotnímu stavu a případně svou účast konzultovat se svým lékařem. Děti mladší 18 let se mohou zúčastnit zájezdu pouze na základě písemného potvrzení zákonným zástupcem. Zákazník je povinen informovat Agenturu o své případné vážné nemoci trvalejšího charakteru (epilepsie, astma apod.). Agentura si vyhrazuje právo požádat kteréhokoliv zákazníka o předložení lékařského potvrzení.
 
7. Odpovědnost za účastníky na zájezdu
Zákazník se účastní zájezdu a jeho programu, včetně sportovní části, dobrovolně, na vlastní nebezpečí a odpovědnost. Agentura a vedoucí zájezdu nenesou odpovědnost za nevhodnou výstroj a výzbroj a za svévolné nedodržování bezpečnostních pravidel. Splacením plné ceny zájezdu se zákazník zavazuje řídit se během zájezdu pokyny vedoucích zájezdu, chovat se tak, aby nerušil jeho průběh nebo ostatní účastníky, respektovat zákony navštívené země a České republiky. V případě individuálního programu je povinen informovat vedoucího zájezdu o plánované trase a programu. Vedoucí zájezdu má právo vyloučit zákazníka z části programu, pokud jeho zdravotní stav neodpovídá náročnosti programu, zejména je-li zákazník pod vlivem alkoholu či omamných látek. V krajním případě může vedoucí vyloučit zákazníka ze zájezdu. Neúčast na programu z výše uvedených důvodů se nepovažuje za nenaplnění služeb ze strany Agentury a nezakládá právo na náhradu. Agentura neručí za majetek účastníků v případě poškození, zničení, ztráty či krádeže a za jejich zdraví, avšak v průběhu zájezdu se jeho pracovníci budou snažit, aby tato rizika eliminovali. Zákazník se zavazuje, že se během zájezdu bude chovat a jednat tak, aby nepoškozoval a negativně neovlivňoval přírodu a okolní prostředí.
 
8. Reklamace
Zákazník má právo reklamovat služby, které mu nebyly poskytnuty v plném rozsahu či kvalitě nebo byla-li porušena uzavřená cestovní smlouva. Je povinen tak učinit písemně bez zbytečného odkladu u vedoucího zájezdu. Není-li možné vyřídit reklamaci na místě, je nutné pořídit zápis s uvedením předmětu reklamace, osobních údajů zákazníka a datem ohlášení a vedoucí zájezdu jej potvrdí. Agentura je povinna reklamaci přijmout a vyřídit nejpozději do 30 dnů od jejího doručení. Zákazníkovo právo na reklamaci zanikne, nebylo-li uplatněno do 30 dnů od skončení zájezdu, nebo v případě, že se zájezd neuskutečnil, ode dne, kdy měl být zájezd podle cestovní smlouvy ukončen.
 
9. Pojištění
V ceně vybraných zájezdů je zahrnuto zahraniční cestovní pojištění včetně pojištění storno poplatků v případě nemoc. Podrobné informace jsou rozepsány na webu Agentury – Pojištění klientů. Pokud cena zájezdu nezahrnuje zahraniční cestovní pojištění, velmi důrazně doporučujeme uzavřít jej před odjezdem u libovolné pojišťovny dle vlastního výběru. Cestovat do zahraničí bez tohoto pojištění je velké finanční riziko.
Agentura je v souladu se zákonem pojištěna proti úpadku, toto pojištění je již zahrnuto v ceně zájezdů, více na "Pojištění CK".
Agentura nabízí pojištění proti storno poplatkům v případě nemoci. Pojištěný klient tak získá 80 % z ceny zájezdu zpět v případě dodržení všech náležitostí, viz postup při řešení stornopoplatků.
 
10. Ochrana osobních údajů
Zákazník souhlasí s použitím osobních údajů (v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.) uvedených v cestovní smlouvě pro potřeby Agentury a pojišťovny a to výhradně za účelem pořádání zájezdu a zasílání nabídek služeb v cestovním ruchu zákazníkovi. Dále prohlašuje, že je zmocněn, a tímto uděluje souhlas ve smyslu § 5 odst. 2 zák. č.101/2000 Sb. i jménem dalších osob uvedených na cestovní smlouvě.
 
11. Závěrečná ustanovení
Tyto všeobecné podmínky platí pro všechny zájezdy zveřejněné na www.wenku.cz v sekci "Veřejnost Wenku". V případě nutnosti může Agentura aktualizovat tyto všeobecné podmínky zveřejněním na www.wenku.cz a tyto aktualizované podmínky budou platit pro všechny zákazníky, kteří uzavřou cestovní smlouvu po datu zveřejnění.
 
Platnost od 1. 11. 2009
Zpět nahoru