Pro vzdělávání pedagogů

Všeobecné podmínky pro vzděávání pedagogů

Tyto podmínky se vztahují na vzdělávací akce pořádané pro jednotlivce z řad pedagogické veřejnosti.

 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 • Agentura Wenku s.r.o., IČ: 28431375, se sídlem Praha 6 – Dejvice, Na Hanspaulce 799/37, jednající jednatelem společnosti Matoušem Novákem (dále jen „Agentura“), zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 140998.
 • Agentura pořádá vzdělávací kurzy a školení vč. lektorské činnosti v souladu se zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).
 • Agentura je akreditovanou institucí v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na základě zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Akreditace Agentury vešla v platnost dne 15. 10. 2019 pod čj.: MSMT- 33575/2019-1.

II. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU A PLATBA CENY

Smluvní vztah definitivně vzniká splacením celé ceny vzdělávací akce dle podmínek uvedených v čl. III. pod přiděleným variabilním symbolem.

III. ZRUŠENÍ ÚČASTI A STORNOPOPLATKY

 • Účastník má právo kdykoliv před zahájením vzdělávací akce zrušit svou účast, a to písemným odstoupením od smlouvy (e-mailem, příp. poštou). Zrušení účasti nastane okamžikem doručení tohoto odstoupení Agentuře. Účastníkovi bude vrácena dosud zaplacená úhrada snížená o následující stornopoplatky:

od 4 do 1 dne před vzdělávací akcí                                50 % z ceny vzdělávací akce
24 a méně hodin před vzdělávací akcí                           100 % z ceny vzdělávací akce

IV. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 • Účastník je oprávněn vyžádat si další doplňující informace o vzdělávací akci.
 • Není-li některá ze služeb zahrnutých do ceny vzdělávací akce poskytována v souladu s nabídkou/smlouvou, má Účastník právo podat reklamaci podle § 2537 odst. 2) OZ, a to písemně bez zbytečného odkladu. Účastník v písemnosti uvede důvod a předmět reklamace, který průkazně skutkově doloží. Agentura je povinna na takto podanou reklamaci reagovat písemně bez zbytečného odkladu.
 • Podávání stížností na práci zaměstnanců, nebo nedodržení kodexů Agentury se řídí stejnými postupy jako řešení reklamací.
 • V případě, že bude nutné prezenční vzdělávací akci zrušit z důvodu zásahu vyšší moci (např. epidemie a pandemie, zásahy ze strany orgánů moci státu atd.), proběhne vzdělávací akce formou webináře, pokud to její charakter umožní. Agentura nabídne Účastníkům alespoň 3 různé termíny v rozsahu 3 měsíců následujících po plánovaném termínu prezenční vzdělávací akce. Pokud si Účastník z nabízených termínů nevybere, nemá nárok na vrácení peněz.
 • V případě, že nebude možné realizovat plánovanou vzdělávací akci prezenčně ani on-line, vrátí Agentura Účastníkovi 75 % z ceny vzdělávací akce.

V. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
 • Agentura má zákonné oprávnění za účelem uzavření a plnění závazné přihlášky/smlouvy na vzdělávací akci zpracovávat osobní údaje Účastníka.
 • Podrobné informace o zpracování osobních údajů a poučení o právech souvisejících s jejich zpracováním viz níže Ochrana osobních údajů.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Obě smluvní strany jsou povinny nakládat s veškerými informacemi, které se vzájemně dozví během vzdělávací akce, jako s obchodním tajemstvím. Tento závazek trvá i po ukončení vzdělávací akce.
 • Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem potvrzení závazné přihlášky Agenturou.
 • Závaznou přihlášku lze doplňovat nebo měnit pouze vzájemně odsouhlasenými písemnými dodatky. V ostatním se smlouva/závazná přihláška řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jakož i dalšími obecně závaznými právními předpisy.
Zpět nahoru