Kodex práv účastníků kurzů Wenku

 • Programy AW jsou otevřené všem bez ohledu na pohlaví, věk, původ, rasu, národnost, náboženské vyznání, sexuální orientaci, politické přesvědčení, právní, socioekonomické či společenské postavení.
 • Každého přijímáme jako autonomní individuální bytost s neodnímatelným právem na důstojnost, lidská práva, bezpečí a nedotknutelnost fyzickou, citovou, hodnotovou (včetně svědomí a přesvědčení) i majetkovou.
 • Účastníci programů jsou považováni za rovnocenné partnery s odpovědností za vlastní chování i vlastní zdraví.
 • Respektujeme vlastní názor každého a vytváříme prostor pro jeho bezpečné vyjadřování.
 • Respektujeme právo účastníků na soukromí a důvěrnost sdělovaných informací. Instruktoři AW zachovávají mlčenlivost týkající se osobních a důvěrných informací, které se v průběhu kontaktu s účastníky na akci AW dozví. Účastník nebo jeho zákonný zástupce má právo zbavit instruktora mlčenlivosti o skutečnostech, které se ho týkají, pouze písemným prohlášením (výjimku tvoří oznamovací povinnost).
 • Každý účastník programu AW má právo na informace týkající se programu, jeho podmínek a trvání, cílů a metod.
 • Účastník programu AW má právo vyjadřovat svá přání k náplni programu a jeho případným změnám, které budou brány na zřetel a dle možností zohledňovány.
 • Účastník má právo neúčastnit se aktivně zvolené části programu, čímž není vyjmuta jeho povinnost účasti na programu dle pravidel akce a školního řádu.
 • Účastník má právo kdykoliv ukončit svou účast na akci AW na základě souhlasu zákonného zástupce.
 • Účastník programu má právo na podání stížnosti na průběh akce, práci instruktorů či AW, je mu přístupný postup podání stížností.
 • Práva a povinnosti objednávající instituce jsou upraveny ve smluvních podmínkách mezi objednavatelem a AW.

 

Tento kodex určuje celkový přístup AW ke klientům a účastníkům kurzů, je závazný pro všechny instruktory i ostatní pracovníky Agentury Wenku.

V případě situace, kdy výše uvedené zásady nebyly některým z instruktorů či dalších pracovníků Agentury Wenku dodrženy a chování neodpovídalo obecně přijímaným normám, je možné se obrátit přímo na výkonného ředitele AW:
Matouš Novák, tel.:724 623 660, e-mail: matous.novak@wenku.cz, nebo garantku programů AW: Jana Lidická, tel.:737 738 809, e-mail: jana.lidicka@wenku.cz

Zpět nahoru