vzdelavani-wenku.cz

Vzhledem k narůstající nabídce seminářů pro pedagogy jsme se pro přehlednost rozhodli rozdělit naše webové stránky a pro vzdělávací akce vyytvořili speciální stránku: www.vzdelavani-wenku.cz.

Za pár vteřin na ni budete přesměrování.

Adaptační kurzy – Návaznost formou třídnických hodin

Adaptační kurzy – Návaznost formou třídnických hodin

Možnou formou návaznosti na adaptační kurz jsou společné třídnické hodiny. Společný strukturovaný prostor setkání třídy s třídním profesorem mimo běžnou vyučovací hodinu je v dnešní době na středních školách již poměrně vzácný, nicméně nesmírně důležitý.

Smyslem třídnických hodin je společné zastavení v běhu školního roku, otevření otázky „jak se daří“, zmapování atmosféry v kolektivu i k řešení aktuálních „provozních záležitostí“. Tématem hodin je tak nejen navázání na aktivity kurzu, ale např. téma zvládání nároků studia střední školy, efektivita učení, aktuální konflikty mezi spolužáky i řešení praktických záležitostí jako např. příprava imatrikulace či školní výlet. Dobře nastavené třídnické hodiny jsou nedílnou součástí minimálního preventivního programu školy, umožňují pracovat na bezpečné a otevřené atmosféře v kolektivu i s vlastní zodpovědností jednotlivých žáků.

Třídnické hodiny „Wenku“ vede ve spolupráci s třídním profesorem zpočátku psycholožka Agentury Mgr. Jana Lidická, přičemž smyslem hodin je navázání na aktivity kurzu, postupné osvojení představy o tom, k čemu mohou být třídnické hodiny dobré a jak je efektivně využívat ze strany profesora i samotné třídy, neboť prostor této hodiny by měl být zejména pro ně. Aktivní podíl na vedení hodin postupně přebírá třída spolu s třídním profesorem, čímž role naší psycholožky, potažmo Agentury ve vedení třídnických hodin končí.

Veškerá náplň a průběh třídnických hodin jsou připravovány dle potřeb konkrétní třídy a po konzultaci s třídním profesorem. Na program se vytahuje certifikát všeobecné primární prevence pro oblast prevence šikany, kyberšikany a exterémních projevů agrese.

Spousta našich klientů podceňuje nutnost navázat/pokračovat. Se vztahy ve třídě je to stejné jako na pracovišti či kdekoliv jinde. Pozitivní zážitky vyprchají, na pojmenované problémy se zapomene a my se pomalu vracíme do zajetých kolejích. Adaptační kurz proběhl, kolonka v programu primární prevence je vyplněna, stačí to?

Matouš Novák, matous.novak@wenku.cz, tel.: 724 623 660

W cena

 

Dohodou - cena se odvíjí od počtu tříd, ve který jsou hodiny realizovány, počtu žáků ve třídě, četnosti i délky spolupráce.

Jsme velice rádi, že jste se dostali až sem. Ještě 10 vteřin.
Nedomnívejte se, ptejte se, vše vám rádi upřesníme.

 

V případě zájmu je možné v závěru uspořádat seminář pro pedagogy na téma vedení třídnických hodin ve vyšších ročnících - smysl a témata. Uvedený program máme také akreditovaný v systému DVPP jako individuální výcvik ve vedení třídnických hodin.

Ve spolupráci se školou, kde návaznost formou třídnických hodin již několik let probíhá, jsme vytvořili metodický materiál na vedení třídnických hodin na středních školách a víceletých gymnáziích, v případě zájmu si jej můžete stáhnout zde.

 

Reference:

Dost dobře nelze chtít po třídních učitelích, aby v třídnických hodinách věnovali maximum času a energie atmosféře ve třídě, vzájemným vztahům, sociálním dovednostem apod. a neposkytnout jim k tomu účinnou a bezpečnou podporu a zázemí. Spolupráce se spol. Wenku a zejména s Janou Lidickou je právě takovou podporou, jakou moji kolegové ve své roli třídních učitelů potřebují. Smyslem naší spolupráce je nejen nabídnout jednotlivým třídním návod a metodické vedení, ale skoro podstatnější je povzbuzení, dodání jistoty a sebedůvěry při práci se třídou a společné nalezení takového způsobu práce, který povede k cíli a zároveň bude odpovídat naturelu konkrétního třídního a nikdo tak nebude nucen aplikovat techniky nebo postupy, které mu nejsou blízké a necítí se v nich dobře. Každý z našich třídních v prvních ročnících tak má k dispozici v Janě i metodickou oporu při hledání a vytváření vlastního způsobu práce.
Spolupráci s Wenku a Janou Lidickou považuji nejen za nesmírně prospěšnou pro sebedůvěru kolegů, pro atmosféru v jednotlivých třídách a potažmo i ve škole jako takové, ale v podstatě za základní podmínku toho, aby škola po svých učitelích vůbec tento způsob práce s třídními skupinami mohla chtít. Bez podpory a pomoci to nelze.

Mgr. Kateřina Šmatláková, školní psycholožka a metodik primární prevence, Gymnázium Budějovická

Číst dále

Adaptační kurzy - komplexní program

Adaptační kurzy - komplexní program

Adaptace studenta na novou školu je široký problém, ve kterém hraje svou roli mnoho vlivů. Naší snahou je aktivním způsobem usnadnit studentům počátek jejich studia pomocí adaptačního kurzu. Několikadenní kurz ale nevytvoří soudržnou spolupracující skupinu na dlouhá léta. Poskytne začínajícím středoškolákům výhodu, se kterou je třeba dále pracovat, aby její efekt nevymizel.

Adaptační kurz bývá považován za součást minimálního preventivního programu školy. Prevence rizikového chování skrze budování atmosféry spolupráce, tolerance a otevřené komunikace uvnitř skupiny se ukazuje jako nejvíce efektivní, ale i v tomto ohledu nemůže dané požadavky adaptační kurz bez navazujícího programu naplnit.
Z tohoto důvodu bychom vám rádi nabídli komplexní program zaměřený na dlouhodobější spolupráci se skupinou.

 

Cíle programu:

 • seznámení spolužáků,
 • podpora vzájemné komunikace, sdílení odlišných pohledů a zpětných vazeb,
 • podpora schopnosti empatie a vzájemné tolerance,
 • podpora skupinové spolupráce,
 • podpora bezpečné a otevřené atmosféry v kolektivu,
 • rozvoj vlastní sebereflexe,
 • navození skupinové identity, rozvoj koheze skupiny,
 • prevence rizikového chování,
 • osobnostní a sociální výchova.

 

Program by se měl skládat z minimálně čtyř setkání v průběhu školního roku. Tato čtyři setkání považujeme za minimum pro smysluplné naplňování výše uvedených cílů, rozšíření programu o další setkání je otázkou domluvy.

1. setkání: třídenní adaptační kurz - září:
 • seznámení skupiny,
 • navození vztahu mezi třídou a třídním profesorem,
 • ustanovení pravidel skupiny,
 • nácvik komunikace a spolupráce, řešení společných úkolů,
 • společný zážitek, podpora skupinové identity.
 

2. setkání: jeden den ve škole pod vedením psychologa – listopad:

 • navázání na zářijový program - „jak se skupině daří?",
 • práce s pravidly skupiny,
 • vzájemné sdílení pohledů na dění ve třídě, vzájemná zpětná vazba spolužáků,
 • podpora komunikace a vzájemné důvěry.
 

3. setkání: jeden den ve škole pod vedením psychologa – únor:

 • návrat ke zpětným vazbám z druhého setkání,
 • práce s pravidly skupiny,
 • práce na schopnostech společné spolupráce a vzájemné domluvy,
 • podpora koheze skupiny.
 

4. setkání: dvoudenní výlet do Prachovských skal – duben/květen:

 • navázání na předchozí programy – „jak se skupině daří?",
 • práce s pravidly skupiny,
 • podpora komunikace a spolupráce, sdílení zpětných vazeb,
 • rozvoj sociálního vnímání, empatie a tolerance,
 • společný zážitek,
 • zážitková vzdělávací hra vyžadující skupinovou spolupráci v srdci Prachovských skal.

 Program je certifikovaný pro všeobecnou primární prevenci šikany.

Uvedený program je velmi orientační. Konkrétní náplň jednotlivých setkání bude připravována podle potřeb skupiny. Během programu budou použity také diagnostické metody na mapování atmosféry kolektivu, podle kterých bude program dále uzpůsobován.
Témata setkání vhodně naplňují požadavky osobnostní a sociální výchovy, případně výchovy multikulturní. K naplnění požadavků těchto témat, stejně jako podpory prevence rizikového chování, doporučujeme doplnit preventivní program o vzdělávací exkurze.

Dobře vím, že tenhle program může působit megalomansky. Vím, že posláním školy je učit, ale… Přesto bych si přál, abychom ho mohli jednou realizovat v jeho plném rozsahu, protože věřím v jeho hluboký smysl…

Matouš Novák, matous.novak@wenku.cz, tel.: 724 623 660

Cenu programu Vám vypočítáme po domluvě o konkrétní náplni a organizaci programu.

Zpět nahoru