Adaptační kurzy - obecně

Adaptační kurzy se staly na mnoha školách nedílnou součástí zahájení školního roku pro nově vzniklé třídy. Jaký je rozdíl mezi adaptačním a seznamovacím kurzem? Proč nestačí, když se studenti seznámí první den ve škole?

Přechod na novou školu se obecně pojí s problémem adaptace, která značí dynamický proces přizpůsobování se novým podmínkám. Se změnou školy se mění množství požadavků, které jsou na žáka kladeny, ale především sociální prostředí – učitelé a kolektiv spolužáků. Podstatou adaptačního kurzu je, aby se noví spolužáci poznali jinak a více než jak jim školní třída nabízí. Naučí se spolupracovat a lépe rozumět jeden druhému. Cílem kurzu je nejen seznámení, ale především nastartování procesů, které jsou nezbytné pro zdravé fungování skupiny. Kurz nevytvoří soudržnou skupinu na dlouhá léta, ale přinese studentům výhodu, která jim usnadní zvládání nároků nové školy, spolupráci a vytváření hlubších přátelských vztahů.
 
Komu jsou kurzy určeny
Adaptační kurzy jsou určeny především prvním ročníkům středních škol a víceletých gymnázií. Je dobré je zařadit také v případě slučování tříd a při přechodu žáků ZŠ na druhý stupeň.
 

Jaké kurzy nabízíme
Pro všechny skupiny připravujeme na zakázku nejčastěji 3 až 5denní adaptační kurzy. V případě zájmu realizujeme jednodenní programy s tématikou vzájemného poznávání a spolupráce v třídním kolektivu v místě školy.
Máme zkušenosti s organizací „důvěrných" adaptačních kurzů pro jednu třídu a stejně tak organizujeme kurzy pro všechny třídy v ročníku současně v jednom areálu. V takovém případě platí neměnná zásada – každá třída má svého „třídního instruktora" a svůj individuální program. Třídy se potkávají pouze u vybraných aktivit.
Adaptační kurz bývá považován za součást minimálního preventivního programu školy. Témata adaptačního kurzu Wenku se specificky zaměřují na oblast šikany. Adaptační kurz dává nastolením respektující atmosféry a prostoru otevřené a bezpečné komunikace spolu s edukací o tomto rizikovém chování jedinečný prostor pro úvodní prevenci šikanování ve třídě.

Prevence rizikového chování skrze budování atmosféry spolupráce, tolerance a otevřené komunikace uvnitř skupiny se také ukazuje jako nejvíce efektivní, ale v tomto ohledu nemůže dané požadavky adaptační kurz bez navazujícího programu naplnit. Z tohoto důvodu bychom vám rádi nabídli komplexní program zaměřený na dlouhodobější spolupráci se skupinou.

 
Jak to na adaptačních kurzech Wenku vypadá
Program je uzpůsoben věku studentů a potřebám kolektivu. Jednotlivé aktivity jsou do programu zařazovány od jednoduchých ice-breakerů, her na jména a poznávání, až po hry zaměřené na spolupráci a komunikaci v rámci celé skupiny. Průběžně zařazujeme psychosociální techniky na podporu kooperace skupiny, v neposlední řadě také pohybové hry a aktivity s výtvarnou a tvořivou tématikou.
Každý účastník musí vždy vědět, proč byla daná aktivita zařazena a co je jejím cílem. Stejně tak považujeme za důležité, aby každá aktivita, resp. každý blok aktivit byl zakončen zpětnou vazbou - reflexí toho, co se odehrálo a co si z toho můžeme odnést.
 
Cíle AK Wenku

Na kurzech AW definujeme těchto pět hlavních cílů:

  • seznámení spolužáků – nepovažujeme pouze za zapamatování jmen, ale seznámení se zájmy, osobnostními charakteristikami i typickými sociálními rolemi všech členů skupiny, poznání třídy jako celku v její vnitřní variabilitě a jejích možnostech;
  • rozvoj sociálních dovedností – komunikace a spolupráce jsou podle nás více než jen společné povídání a dělání věcí dohromady, vyžadují i jistou míru sebereflexe a empatie, uvědomování si vlastních motivů i potřeb a motivů i potřeb toho druhého, vyžadují sebekontrolu a schopnost přemýšlet o tom, co dělám, reflektovat svou roli a především vnímat ostatní;
  • budování klimatu otevřené a bezpečné komunikace a vzájemného sdílení, skrze které cílíme na prevenci rozvoje šikany ve skupině;
  • rozvoj identity a koheze skupiny;
  • navázání vztahu mezi třídou a třídním učitelem – směřujeme k prohloubení vztahu v osobní lidské rovině nad rámec role učitele a žáka, naším cílem je především nastolení otevřené komunikace a vzájemné důvěry.
 
Kdo s Vámi na adaptační kurz Wenku pojede
Team Agentury Wenku se skládá převážně z vysokoškolských studentů, kteří se věnují práci s lidmi. Všichni instruktoři Wenku jsou interně proškoleni na práci se školními skupinami, vedení jednotlivých aktivit a dodržování bezpečnostních pravidel během kurzu, absolvují také pravidelnou supervizi. Více o jednotlivcích naleznete v sekci "Lidé Wenku".
Metodičkou a odbornou garantkou adaptačních kurzů Wenku je psycholožka Mgr. Jana Lidická.
 
Adaptační kurzy Wenku máme certifikovány v systému certifikace odborné způsobilosti programů primární prevence pro prevenci rozvoje šikany a extrémních projevů agrese ve skupině. Více o našem certifikátu.
Zpět nahoru