Problematika adaptace a cíle adaptačních kurzů

Přechod na novou školu se pojí s problémem adaptace. Tento pojem značí dynamický proces přizpůsobování se novým podmínkám a prostředí. Se změnou školy se mění především množství požadavků (více učení) a sociální prostředí – učitelé a kolektiv spolužáků.
 
Někteří teoretici popisují adaptaci jako aktivní vztah k okolí. Naší snahou je v tomto smyslu pomocí adaptačního kurzu aktivním způsobem usnadnit studentům počátek jejich studia, pomoci jim stát se aktivními tvůrci svého studijního procesu i vztahů s ním souvisejících, a přijmout zodpovědnost za to, co se v jejich životě děje. Skrze prožitky z kurzu usilujeme nejen o usnadnění výrazné změny v životě mladých lidí a dosažení jejich pohody, ale zprostředkovaně zejména o dosažení větší efektivity vzdělávacího procesu i prevenci případného rozvoje rizikových jevů ve skupině.  
 
 
Adaptace studenta na novou školu je široký problém zahrnující vývojové faktory, osobnostní rysy a individuální podmínky jako motivace, výchovný styl a další. Mimo subjektivních vlivů hraje nemalou úlohu rodina a samozřejmě škola a celé školní prostředí, zejména pak učitel, jeho přístup a požadavky, a nemalou měrou ovlivňuje úspěšnou adaptaci také kolektiv spolužáků. Podstatou adaptačního kurzu je, že se noví spolužáci setkají mimo prostředí školy, poznají se jinak a více, než ve školní lavici, naučí se spolupracovat a lépe rozumět jeden druhému.
 

Cílem adaptačních kurzů není jen seznámení nových spolužáků na začátku studia, ale především nastartování procesů potřebných pro zdravé fungování skupiny. Považujeme za podstatné, aby spolu byli spolužáci schopni komunikovat ve třídě jako celku napříč dílčími kamarádskými skupinami a přes odlišnosti v zájmech a názorech dokázali překročit hranice svého „já“ a naučili se vnímat vliv skupiny na sebe sama i svůj vlastní vliv na skupinu jako celek. Je podstatné, aby se studenti vzájemně vnímali, reagovali na své potřeby a vzájemně se respektovali. Není podstatné naučit se řešit jen celotřídní problémy, ale vnímat dílčí potřeby každého člena skupiny a adekvátně je zakomponovat do fungování skupiny jako celku. Naplnění těchto cílů vnímáme především v rozvíjení vlastní sebereflexe a sociálních dovedností, přesněji dovednosti komunikovat – sdílet i naslouchat, vyjadřovat vlastní názor, spolupracovat, tolerovat názory a jednání druhých, celkově pak schopnost přejímat vlastní zodpovědnost. V neposlední řadě kurz cílí na nastolení spolupracujícího a bezpečného vztahu mezi třídou a třídním učitelem.

Na kurzech AW definujeme těchto pět hlavních cílů:

  • seznámení spolužáků – nepovažujeme pouze za zapamatování jmen, ale seznámení se zájmy, osobnostními charakteristikami i typickými sociálními rolemi všech členů skupiny, poznání třídy jako celku v její vnitřní variabilitě a jejích možnostech;
  • rozvoj sociálních dovedností – komunikace a spolupráce jsou podle nás o více než jen společném povídání a dělání věcí dohromady, vyžadují i jistou míru sebereflexe a empatie, uvědomování si vlastních motivů i potřeb a motivů i potřeb toho druhého, vyžadují sebekontrolu a schopnost přemýšlet o tom, co dělám, reflektovat svou roli a především vnímat ostatní;
  • budování klimatu otevřené a bezpečné komunikace a vzájemného sdílení, skrze které cílíme na prevenci rozvoje šikany ve skupině;
  • rozvoj identity a koheze skupiny;
  • navázání vztahu mezi třídou a třídním učitelem – směřujeme k prohloubení vztahu v osobní lidské rovině nad rámec role učitele a žáka, naším cílem je především nastolení otevřené komunikace a vzájemné důvěry.

 

Adaptační kurz bývá také považován za součást minimálního preventivního programu školy. Prevence rizikového chování skrze budování atmosféry spolupráce, tolerance a otevřené komunikace uvnitř skupiny se také ukazuje jako nejvíce efektivní. Avšak ani v tomto ohledu nemůže dané požadavky adaptační kurz bez navazujícího programu naplnit. Z tohoto důvodu bychom vám rádi nabídli komplexní program zaměřený na dlouhodobější spolupráci se skupinou, případně spolupráci na vedení třídnických hodin

Zpět nahoru