Během akce a po akci

Začátek akce
Na místě srazu vás budou čekat naši instruktoři, kteří se vám představí a zorganizují odjezd.
 
Během akce
Na každé akci je určený vedoucí akce, který se přímo na místě stará o hladký průběh celé akce a ve spolupráci s ostatními instruktory pracuje také na realizaci programu. Všichni naši instruktoři pracují dle zásad uvedených v Etickém kodexu instruktora Wenku. Práva účastníků našich programů pak definuje Kodex práv účastníků kurzů Wenku.
 
Úkolem doprovázejícího pedagoga je alespoň pasivním způsobem se zúčastnit všech aktivit programu. Vaše přítomnost na programu je pro naši práci velmi důležitá, neboť napomáhá motivování studentů a udržení kreditu školní akce.
Před akcí je jasně stanovený harmonogram dozorů, instruktoři nesou plnou odpovědnost za studenty během realizace programu. Odpovědností pedagogů jsou přestávky mezi jednotlivými programy a období poledního a večerního klidu (pokud není sjednáno jinak).
 
Je-li tak dohodnuto ve smlouvě, je na akci přítomen zdravotník s příslušnou akreditací a vybavenou lékárnou. Všechna zranění a nemocí jsou v průběhu kurzu evidovány a tuto evidenci od nás škola obdrží po skončení kurzu.
 
Zpětná vazba
V závěru každé akce získáváme zpětnou vazbu na naše služby od studentů i od pedagogů. Studenti nám zapisují své dojmy a komentáře do tzv. Zeleného sešitu. Vás naši instruktoři požádají o vyplnění připraveného dotazníku.
Dotazník zpětné vazy pro pedagogy nám umožňuje získat měřitelný výstup, díky kterému získá škola procentuální přehled o kvalitě našich služeb i o kvalitě služeb našich dodavatelů.
 
Po akci
Po skončení akce od nás e-mailem obdržíte odkaz na uložiště, kde budou naskenované zpětné vazby a případně nahrané fotografie z akce. Škola od nás také obdrží sumarizovaný výstup ze zpětné vazby, kterou nám účastnící se pedagog vyplní, a scan zdravotního deníku.
 
Pokud se některý ze studentů nemohl akce z důvodu nemoci zúčastnit nebo musel v jejím průběhu odjet, požádáme vás o předání odkazu na naše storno podmínky, aby mohl student, má-li potvrzení od lékaře, získat 80 % z ceny akce zpět. Dále se již nemusíte o nic starat a pojišťovna v součinnosti s rodiči vše vyřeší.
 
Zpět nahoru