Během akce a po akci

Začátek akce
Na místě srazu Vás budou čekat naši instruktoři, kteří se ihned představí studentům a jejich rodičů a zorganizují odjezd (zajištění lístků na vlak, rozdělení do autobusů, atd.)
 
Během akce
Na každé akci je určený organizátor, který se přímo na místě stará o hladký průběh celé akce a ve spolupráci s ostatními instruktory pracuje také na realizaci programu. Všichni naši instruktoři pracují dle zásad uvedených v Etickém kodexu instruktora Wenku. Práva účastníků našich programů pak definuje Kodex práv účastníků kurzů Wenku.
 
Úkolem doprovázejícího pedagoga je alespoň pasivním způsobem se zúčastnit všech aktivit programu. Vaše přítomnost na programu je pro naši práci velmi důležitá, neboť napomáhá motivování studentů a udržení kreditu školní akce.
Před akcí je jasně stanovený harmonogram dozorů, instruktoři nesou plnou odpovědnost za studenty během realizace programu. Odpovědností pedagogů jsou přestávky mezi jednotlivými programy a období poledního a večerního klidu.
 
Na každé akci je přítomna lékárna splňující požadavky Ministerstva zdravotnictví a je-li tak dohodnuto ve smlouvě, také zdravotník s příslušnou akreditací. Všechna zranění a nemoci jsou v průběhu kurzu evidovány a tuto evidenci od nás škola obdrží po skončení kurzu.
 
Zpětná vazba
V závěru každé akce získáváme zpětnou vazbu na naše služby od studentů i od pedagogů. Studenti nám zapisují své dojmy a komentáře do tzv. Zeleného sešitu. Vás v závěru akce naši instruktoři požádají o vyplnění  připraveného formuláře.
Formulář zpětné vazy pro pedagogy nám umožňuje získat měřitelný výstup, díky kterému získá škola procentuální přehled o kvalitě našich služeb i o kvalitě služeb našich dodavatelů.
 
Po akci
Po skončení akce od nás e-mailem obdržíte odkaz na uložiště, kde budou nahrané fotografie z akce a naskenované zpětné vazby od studentů. Škola od nás také obdrží sumarizovaný výstup ze zpětné vazby, kterou nám účastnící se pedagog vyplní, a formulář evidence úrazů.
 
Pokud se některý ze studentů nemohl akce z důvodu nemoci zúčastnit nebo musel v jejím průběhu odjet, požádáme Vás o předání odkazu na naše storno podmínky, aby mohl student, má-li potvrzení od lékaře, získat 80% z ceny akce zpět. Dále se již nemusíte o nic starat a pojišťovna v součinnosti s rodiči vše vyřeší.
 
Zpět nahoru