Během akce a po akci

Začátek akce
Na místě srazu vás budou čekat naši instruktoři, kteří se vám představí a zorganizují odjezd.
 
Během akce
Na každé akci je určený vedoucí akce, který se přímo na místě stará o hladký průběh celé akce a ve spolupráci s ostatními instruktory pracuje na realizaci programu. Všichni naši instruktoři pracují dle zásad uvedených v Etickém kodexu instruktora Wenku. Práva účastníků našich programů pak definuje Kodex práv účastníků kurzů Wenku.
 
Úkolem doprovázejícího pedagoga je pasivním způsobem se zúčastnit všech aktivit programu. Vaše přítomnost na programu je pro naši práci velmi důležitá, neboť napomáhá motivování studentů a udržení kreditu školní akce.
Před akcí je jasně stanovený harmonogram dozorů, instruktoři nesou odpovědnost za studenty během realizace programu. Odpovědností pedagogů jsou přestávky mezi jednotlivými programy, období poledního a večerního klidu, noční dozor a budíček (pokud není sjednáno jinak).
 
Je-li tak dohodnuto ve smlouvě, je na akci přítomen zdravotník s příslušnou akreditací a vybavenou lékárnou. Všechna zranění a nemoci jsou v průběhu kurzu evidovány a tuto evidenci od nás škola obdrží v kopii zaslané e-mailem po skončení akce. Originál zdravotnické evidence pak zůstává minimálně půl roku v archivu v sídle Agentury Wenku.
 
Zpětná vazba
V závěru každé akce získáváme zpětnou vazbu na naše služby od studentů i od pedagogů.
Dotazník zpětné vazy pro pedagogy nám umožňuje získat měřitelný výstup, díky kterému získá škola procentuální přehled o kvalitě našich služeb i o kvalitě služeb našich dodavatelů, se kterými výstupy zpětných vazeb také sdílíme. Výstupy z dotazníků žáků jsou sepsány v závěrečné zprávě z kurzu, je-li k dané akci domluvena.
 
Po akci
Po skončení akce od nás škola obdrží sumarizovaný výstup ze zpětné vazby, kterou nám vyplní účastnící se pedagogové, a scan zdravotního deníku. Je-li u akce sjednána závěrečná zpráva s výstupy z kurzu, obdržíte ji do jednoho měsíce od konce akce.
 
Pokud se některý ze studentů nemohl akce z důvodu úrazu či nemoci zúčastnit a byl pojištěn na stornopoplatky, je potřeba, aby nás jeho zákonný zástupce do 14 dnů od začátku akce pojisteni@wenku.cz a my mu pomůžeme s vyřízením stornopoplatků. Pojištění stornopoplatků se nevztahuje na nařízenou karanténu pro dítě, rodinu, třídy nebo celou školu.
 
Zpět nahoru