Otevřený vzdělávací seminář pro pedagogy: Metodika vedení TH

Metodika vedení třídnických hodin otevřený vzdělávací seminář s akreditací MŠMT

5hodinový vzdělávací seminář pro pedagogy středních škol a víceletých gymnázií, v rámci kterého nahlédneme možnosti i úskalí práce na vztazích a atmosféře třídního kolektivu.

Seminář realizujeme ve spolupráci s Gymnáziem Budějovická, kde již mnoho let probíhá projekt společného zavádění třídnických hodin jako smysluplné návaznosti na práci realizovanou v rámci adaptačních kurzů. Přijďte se inspirovat zkušenostmi z praxe, rozšířit si obzory v teorii a sdílet své radosti i strasti s realizací třídnických hodin s kolegy z různých škol. Po společném návratu do školy  bude komunikace se studenty, zpracovávání zážitků i nastavení nových rozměrů společného fungování v téhle době více než aktuální téma. 

Termíny seminářů: 

Čtvrtek 8. 4. 2021 14:00 - 19.00 PŘIHLÁŠKA on-line

Středa 12. 5. 2021 14:00 - 19:00 PŘIHLÁŠKA on-line

V případě nepříznivé epidemiologické situace proběhne seminář v distanční podobě formou webináře přes konferenční rozhraní Zoom - více zde.

Místo konání: Praha - bude upřesněno

Lektor: Mgr. Jana Lidická

Třídnické hodiny považujeme za nedílnou součást školního roku. Jsou prostorem k zastavení v běhu výuky. Dávají možnost podívat se, co se ve třídě děje, proč se daří či nedaří, nabízí přirozený prostor pro osobnostní a sociální výchovu, stejně jako možnost odhalit možné potíže dříve, než se příliš rozrostou. Třídnické hodiny mimo jiné nabízejí prostor prohloubení vztahu mezi třídou a třídním učitelem, odložení rolí učitele a žáka, setkání v lidské rovině. Atmosféra důvěry a otevřené komunikace ve třídě pak funguje jako jeden z nejlepších preventivních faktorů rozvoje rizikového chování v rámci třídy, hlubší provázanost žáků se třídou, třídním učitelem a potažmo i celou školou vede k větší efektivitě studijního procesu

Seminář je dělen do tří tematických bloků:

V rámci 1. bloku na téma „Třídnická hodina obecně“ si spolu s účastníky vyjasňujeme celkové pojetí a smysl třídnické práce. Vycházíme z předpokladu, že výsledné postupy mohou být hodně rozdílné, nicméně základem efektivní třídnické práce je postoj třídního učitele, který stojí v pozadí a vytváří celkový rámec a atmosféru, tedy i výsledný efekt. V rámci prvního bloku se vedle společného ujasnění významu třídnických hodin zaměřujeme na jejich strukturu, pojetí a styl třídnické práce, stejně jako na praktické náležitosti, které jej provází.

V rámci 2. bloku se zaměřujeme na témata a metody třídnických hodin. V závěrečném shrnutí tohoto bloku vedeme účastníky k tomu, aby sami nahlédli styl třídnické práce a metody, které vyhovují jejich osobnímu stylu tak, aby jejich práce se skupinou byla autentická.

V rámci 3. bloku se ve společné diskusi zaměřujeme na možná rizika, zkušenosti z realizace třídnických hodin a v neposlední řadě na krizový plán pro práci s emocemi.

Program je veden formou interaktivního semináře. Většina témat je uváděna společnou diskusí a mapováním potřeb a zkušeností účastníků tak, aby výstupy nasedaly na jejich reálnou práci se třídami. Výstupy a fakta jsou tak vyvozovány převážně z diskuse a společné tvorby. V rámci semináře si účastníci mimo jiné sami na sobě vyzkouší několik metod třídnických hodin.

Seminář je koncipován pro účast 10-15 osob, pro účast je nezbytná registrace.

Vzdělávací program je akreditován MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod č.j.: MSMT- 27824/2019-1-732.

Akreditace instituce ze dne 15. 10. 2019 pod čj.: MSMT- 33575/2019-1

W cena

 850 Kč

Cena zahrnuje:
  • 5 vyučovacích hodin semináře vedeného psycholožkou Agentury Mgr. Janou Lidickou,
  • osvědčení pro účastníky s akreditací MŠMT,
  • materiální zajištění semináře.
 

Cena nezahrnuje:

  • náklady na dopravu účastníků.

Nabízíme také možnost metodické podpory učitelů v rámci společného vedení třídnických hodin či přímo formou individuálního výcviku ve vedení TH.

Ve spolupráci se školou, kde realizujeme společně vedené tříické hodiny, jsme vytvořili metodický materiál na vedení třídnických hodin na středních školách a víceletých gymnáziích, v případě zájmu si jej můžete stáhnout zde.


 Pro podrobnější informace k semináři nás neváhejte kontaktovat pomocí níže uvedeného formuláře nebo přímo na email jana.lidicka@wenku.cz.

Jsme velice rádi, že jste se dostali až sem. Ještě 10 vteřin.
Nedomnívejte se, ptejte se, vše vám rádi upřesníme.

 

 

Reference:

Dost dobře nelze chtít po třídních učitelích, aby v třídnických hodinách věnovali maximum času a energie atmosféře ve třídě, vzájemným vztahům, sociálním dovednostem apod. a neposkytnout jim k tomu účinnou a bezpečnou podporu a zázemí. Spolupráce se spol. Wenku a zejména s Janou Lidickou je právě takovou podporou, jakou moji kolegové ve své roli třídních učitelů potřebují. Smyslem naší spolupráce je nejen nabídnout jednotlivým třídním návod a metodické vedení, ale skoro podstatnější je povzbuzení, dodání jistoty a sebedůvěry při práci se třídou a společné nalezení takového způsobu práce, který povede k cíli a zároveň bude odpovídat naturelu konkrétního třídního a nikdo tak nebude nucen aplikovat techniky nebo postupy, které mu nejsou blízké a necítí se v nich dobře. Každý z našich třídních v prvních ročnících tak má k dispozici v Janě i metodickou oporu při hledání a vytváření vlastního způsobu práce.
Spolupráci s Wenku a Janou Lidickou považuji nejen za nesmírně prospěšnou pro sebedůvěru kolegů, pro atmosféru v jednotlivých třídách a potažmo i ve škole jako takové, ale v podstatě za základní podmínku toho, aby škola po svých učitelích vůbec tento způsob práce s třídními skupinami mohla chtít. Bez podpory a pomoci to nelze.

Mgr. Kateřina Šmatláková, školní psycholožka a metodik primární prevence, Gymnázium Budějovická

Projekt „Třídnické hodiny v prvních ročnících“ mi přinesl nový pohled na možné způsoby práce se třídou jako se skupinou lidí a nikoliv jen skupinou žáků. Pomohl mi chopit se třídnických hodin jinak než k řešení organizačních a administrativních záležitostí, ale spíše jako příležitosti podílet se na vznikající atmosféře konkrétní skupiny, na tom, jak se k sobě chovají, co považují za vzájemně prospěšné a co naopak jako skupina nepřijímají. Jsem s projektem i s vedením Jany Lidické spokojená.

PaedDr. Blanka Čonková, třídní prvního ročníku šestiletého studia, Gymnázium Budějovická

Co ještě si prohlédli ostatní:

Zpět nahoru