Online vzdělávací seminář pro pedagogy: Metodika vedení TH

Metodika vedení třídnických hodin otevřený vzdělávací seminář s akreditací MŠMT

5hodinový vzdělávací seminář pro pedagogy středních škol a víceletých gymnázií, v rámci kterého nahlédneme možnosti i úskalí práce na vztazích a atmosféře třídního kolektivu.

Seminář realizujeme ve spolupráci s Gymnáziem Budějovická, kde již mnoho let probíhá projekt společného zavádění třídnických hodin jako smysluplné návaznosti na práci realizovanou v rámci adaptačních kurzů. Přijďte se inspirovat zkušenostmi z praxe, rozšířit si obzory v teorii a sdílet své radosti i strasti s realizací třídnických hodin s kolegy z různých škol.

Jsme flexibilní a jdeme s dobou. Po úspěšním pilotním kole otevíráme novou možnost vyzkoušet v netradičních podmínkách netradiční seminář v on-line prostoru, setkat se s kolegy, sdílet zkušenosti i rozšiřovat obzory. Seminář Metodika vedení třídnických hodin proběhne pod vedením naší psycholožky Jany Lidické přes on-line konferenční prostor Zoom.us a to ve třech 2hodinnových blocích v rámci 3 dnů:

20.4.2020 - 14.30 - 16.30
22.4.2020 - 14.30 - 16.30
a 24.4.2020 - 13.00 - 15.00

PŘIHLÁŠKA on-line  Formulář je univerzální pro všechny naše akce. Do kolonky "zákonný zástupce" Vás prosíme uvést název školy. Vlastní adresu vyplňte pouze v případě, že vyžadujete fakturu na sebe, jinak je možné vyplnit 0. Vaše datum narození potřebujeme pro osvědčení, z tohoto důvodu prosím doplňte také ke svému jménu titul. V případě zájmu fakturace na zaměstnavatele uveďte fakturační údaje do "Informace pro nás". Děkujeme. Své přihlášky můžete poslat také přímo Janě na jana.lidicka@wenku.cz

Vzhledem k hodinové dotaci a interaktivnosti seminář plně naplňuje akreditovaný obsah. Z tohoto důvodu jej nabízíme včetně akreditovaného osvědčení.

Termíny ostaních seminářů: 

Úterý 17. 3. 2020  14.00 - 19.00 seminář ODLOŽEN

Úterý 14. 4. 2020 14.00 - 19.00   seminář ODLOŽEN    

 

Místo konání: Gymnázium Budějovická, Budějovická 680 Praha 4

Lektor: Mgr. Jana Lidická

Třídnické hodiny považujeme za nedílnou součást školního roku. Jsou prostorem k zastavení v běhu výuky. Dávají možnost podívat se, co se ve třídě děje, proč se daří či nedaří, nabízí přirozený prostor pro osobnostní a sociální výchovu, stejně jako možnost odhalit možné potíže dříve, než se příliš rozrostou. Třídnické hodiny mimo jiné nabízejí prostor prohloubení vztahu mezi třídou a třídním učitelem, odložení rolí učitele a žáka, setkání v lidské rovině. Atmosféra důvěry a otevřené komunikace ve třídě pak funguje jako jeden z nejlepších preventivních faktorů rozvoje rizikového chování v rámci třídy, hlubší provázanost žáků se třídou, třídním učitelem a potažmo i celou školou vede k větší efektivitě studijního procesu

Seminář je dělen do tří tematických bloků:

V rámci 1. bloku na téma „Třídnická hodina obecně“ si spolu s účastníky vyjasňujeme celkové pojetí a smysl třídnické práce. Vycházíme z předpokladu, že výsledné postupy mohou být hodně rozdílné, nicméně základem efektivní třídnické práce je postoj třídního učitele, který stojí v pozadí a vytváří celkový rámec a atmosféru, tedy i výsledný efekt. V rámci prvního bloku se vedle společného ujasnění významu třídnických hodin zaměřujeme na jejich strukturu, pojetí a styl třídnické práce, stejně jako na praktické náležitosti, které jej provází.

V rámci 2. bloku se zaměřujeme na témata a metody třídnických hodin. V závěrečném shrnutí tohoto bloku vedeme účastníky k tomu, aby sami nahlédli styl třídnické práce a metody, které vyhovují jejich osobnímu stylu tak, aby jejich práce se skupinou byla autentická.

V rámci 3. bloku se ve společné diskusi zaměřujeme na možná rizika, zkušenosti z realizace třídnických hodin a v neposlední řadě na krizový plán pro práci s emocemi.

Program je veden formou interaktivního semináře. Většina témat je uváděna společnou diskusí a mapováním potřeb a zkušeností účastníků tak, aby výstupy nasedaly na jejich reálnou práci se třídami. Výstupy a fakta jsou tak vyvozovány převážně z diskuse a společné tvorby. V rámci semináře si účastníci mimo jiné sami na sobě vyzkouší několik metod třídnických hodin.

Seminář je koncipován pro účast 10-15 osob, pro účast je nezbytná registrace. PŘIHLÁŠKA on-line na 14.4. Pro účast na on-line semináři pište na jana.lidicka@wenku.cz

Vzdělávací program je akreditován MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod č.j.: MSMT- 27824/2019-1-732.

Akreditace instituce ze dne 15. 10. 2019 pod čj.: MSMT- 33575/2019-1

W cena

 (stejná za prezenční i on-line verzi)

650 Kč  PŘIHLÁŠKA on-line  Formulář je univerzální pro všechny naše akce. Do kolonky "zákonný zástupce" Vás prosíme uvést název školy. Vlastní adresu vyplňte pouze v případě, že vyžadujete fakturu na sebe, jinak je možné vyplnit 0. Vaše datum narození potřebujeme pro osvědčení, z tohoto důvodu prosím doplňte také ke svému jménu titul. V případě zájmu fakturace na zaměstnavatele uveďte fakturační údaje do "Informace pro nás". Děkujeme. Své přihlášky můžete poslat také přímo Janě na jana.lidicka@wenku.cz

Cena zahrnuje:
  • 5 vyučovacích hodin semináře vedeného psycholožkou Agentury Mgr. Janou Lidickou, 3 x 2hodiny v on-line verzi,
  • osvědčení pro účastníky s akreditací MŠMT,
  • materiální zajištění semináře.
 

Cena nezahrnuje:

  • náklady na dopravu účastníků (u prezenční formy).

 

Nabízíme také možnost metodické podpory učitelů v rámci společného vedení třídnických hodin.

Ve spolupráci se školou, kde realizujeme společně vedené tříické hodiny, jsme vytvořili metodický materiál na vedení třídnických hodin na středních školách a víceletých gymnáziích, v případě zájmu si jej můžete stáhnout zde.


 Pro podrobnější informace k semináři nás neváhejte kontaktovat pomocí níže uvedeného formuláře nebo přímo na email jana.lidicka@wenku.cz.

Jsme velice rádi, že jste se dostali až sem. Ještě 10 vteřin.
Nedomnívejte se, ptejte se, vše vám rádi upřesníme.

 

 

Reference:

Dost dobře nelze chtít po třídních učitelích, aby v třídnických hodinách věnovali maximum času a energie atmosféře ve třídě, vzájemným vztahům, sociálním dovednostem apod. a neposkytnout jim k tomu účinnou a bezpečnou podporu a zázemí. Spolupráce se spol. Wenku a zejména s Janou Lidickou je právě takovou podporou, jakou moji kolegové ve své roli třídních učitelů potřebují. Smyslem naší spolupráce je nejen nabídnout jednotlivým třídním návod a metodické vedení, ale skoro podstatnější je povzbuzení, dodání jistoty a sebedůvěry při práci se třídou a společné nalezení takového způsobu práce, který povede k cíli a zároveň bude odpovídat naturelu konkrétního třídního a nikdo tak nebude nucen aplikovat techniky nebo postupy, které mu nejsou blízké a necítí se v nich dobře. Každý z našich třídních v prvních ročnících tak má k dispozici v Janě i metodickou oporu při hledání a vytváření vlastního způsobu práce.
Spolupráci s Wenku a Janou Lidickou považuji nejen za nesmírně prospěšnou pro sebedůvěru kolegů, pro atmosféru v jednotlivých třídách a potažmo i ve škole jako takové, ale v podstatě za základní podmínku toho, aby škola po svých učitelích vůbec tento způsob práce s třídními skupinami mohla chtít. Bez podpory a pomoci to nelze.

Mgr. Kateřina Šmatláková, školní psycholožka a metodik primární prevence, Gymnázium Budějovická

Ukázkové vedení třídnických hodin (TH) je velmi přínosné. Mohu s Janou konzultovat formu a obsah předem. Během konzultací a samotných TH získávám praktické dovednosti a kompetence vést později TH samostatně.


Studenti na TH reagují vesměs pozitivně a myslím, že oceňují náš zájem o jejich problémy a možnost v neformálnější atmosféře probrat aktuální témata spojená s jejich životem ve škole.

Mgr. Jan Dušek, třídní prvního ročníku čtyřletého studia, Gymnázium Budějovická

Projekt „Třídnické hodiny v prvních ročnících“ mi přinesl nový pohled na možné způsoby práce se třídou jako se skupinou lidí a nikoliv jen skupinou žáků. Pomohl mi chopit se třídnických hodin jinak než k řešení organizačních a administrativních záležitostí, ale spíše jako příležitosti podílet se na vznikající atmosféře konkrétní skupiny, na tom, jak se k sobě chovají, co považují za vzájemně prospěšné a co naopak jako skupina nepřijímají. Jsem s projektem i s vedením Jany Lidické spokojená.

PaedDr. Blanka Čonková, třídní prvního ročníku šestiletého studia, Gymnázium Budějovická

S Janou Lidickou se mi spolupracovalo velmi dobře, vždy mi vyšla vstříc, myslím si, že díky jejímu působení se nám podařilo velmi dobře stmelit třídní kolektiv, někteří studenti i spolu běžně tráví volný čas. Pro mě osobně to bylo otevření nového světa, který jsem předtím neznala a obávala se do něho aktivně vstoupit. Do té doby jsem měla představu o třídnických hodinách jako o administrativních a organizačních záležitostech, v podstatě pokračující škola. Momentálně jsem si mnohem jistější při práci se svými studenty a nedělá mi potíže vést s nimi diskuze i na témata, která se školy přímo netýkají, ale školní výkony zprostředkovaně ovlivňují. Je velmi příjemné umět si vybudovat vzájemnou důvěru a umět studentům poskytnout pocit, že se na mne mohou obrátit s jakýmkoliv problémem.

Mgr. Jitka Velichová, třídní druhého ročníku čtyřletého studia, Gymnázium Budějovická

Co ještě si prohlédli ostatní:

Zpět nahoru