Nároky třídnické práce v době pandemie: on-line setkání

Nároky třídnické práce v době pandemie - online setkání pro pedagogy

2,5hodinové on-line setkání pro všechny, kteří se věnují třídnické práci, moderované a doprovázené odborným pohledem psycholožky Mgr. Jany Lidické.

Účastníci našeho kurzu "Metodika vedení třídnických hodin" opakovaně projevovali zájem o navazující setkání, kde by bylo možné sdílet zkušenosti z praxe s ostatními kolegy, získat podporu v situacích, které každodenně řeší, i rozšířit možnosti odborného pohledu na situace z vlastní praxe.

Kdy jindy byly na třídní z pohledu jejich práce se studenty a jejich starostmi kladeny větší nároky, než v dnešní době? Kdy jindy by třídní potřebovali podporu v situacích, které každodenně řeší, než dnes? V dnešních nestandardně náročných podmínkách, které se neustále ze dne na den mění. Je na třídním vysvětlovat změny žákům, motivovat je nejen k dodržování opatření, ale i k výdrži ve studiu, chápat jejich starosti a k tomu zvládat své...

Nabízíme proto možnost potkat se s kolegy, kteří řeší podobné situace a v moderovaném a strukturovaném prostoru nahlédnout témata, která řešíme, v poněkud odlišném světle.

Termíny setkání:
středa 13. 1. 2021 14:00 - 16:30 PŘIHLÁŠKA on-line
pondělí 18. 1. 2021 15:00 - 17:30 PŘIHLÁŠKA on-line
čtvrtek 28. 1. 2021 14:00 - 16:30 PŘIHLÁŠKA on-line
středa 10. 2. 2021 15:00 - 17:30 PŘIHLÁŠKA on-line

Setkání realizujeme již od počtu 3 účastníků.

V rámci setkání se budeme věnovat:

- sdílení aktuálních témat, která účastníci ve svých třídách řeší a přístupů na různých školách;

dle složení a potřeb skupiny na základě společné dohody využijeme společný čas:

A/ zaměřením na téma prace s třídním kolektivem - jak řešit v distanční výuce třídnické hodiny, jak pracovat s atmosférou a vztahy ve třídě, jak v této formě vzdělávání řešit témata prevence rozvoje rizikového chování;

B/ prohlédneme si hlouběji vybranou situaci, která zajímá většinu účastníků, pomocí tzv. Balintovské metody (Specifickou metodou reflexe případu je balintovská skupina. Jejím autorem je psychoanalytik Michael BALINT (1896 – 1970). Skupina se používá i v různých oborech (psychoterapie, sociální práce, lékařství, ergoterapie) jako metoda práce na případu. Práce v balintovské skupině je velmi strukturovaná, jednotlivé fáze jsou od sebe oddělené. Balintovská skupina nemá za cíl reflektovat vnitřní vztahy ve skupině, zabývá se vztahem pracovník – klient, zde učitel – žák. Je proto velmi bezpečným místem pro reflexi různých aspektů práce. Účastníci se v balintovské skupině nemohou dostat do přímé konfrontace. Velkou výhodou této metody je také, že protagonista případu získá skrze ostatní účastníky množství náhledů a nápadů k řešení různých situací z praxe.) si a skrze spojení úhlů pohledu a zkušeností celé skupiny nahlédneme situaci i možná řešení v novém světle;

C/ blíže se podívame na to, jak pracovat s emocemi, jak poskytovat empatickou reakci, případně jak pomoci studentům zvládat nároky této doby;

D/ zaměříme se na téma psychohygieny, aneb jak pomoci sami sobě zvládat nároky dnešní doby, jak bezpečně nastavovat hranice nezbytné pro péči o sebe sama.

Setkání proběhne přes online konferenční rozhraní Zoom.us. Vzhledem k interaktivní povaze setkání bychom prosili o připojení i s kamerou a zvukem zapojeným přes sluchátka (z důvodu zajištění soukromí pro sdílení účastníků).

Seminář je koncipován pro účast 3-8 osob, pro účast je nezbytná registrace. Limit 8 osob chceme dodržet pro zajištění co největší možné interaktivnosti a efektivity setkání. V případě většího zájmu je možné doplnit další termíny.

W cena

 350 Kč

Cena zahrnuje:
  • 3 vyučovací hodiny on-line setkání vedené psycholožkou Agentury Mgr. Janou Lidickou (2,5hodiny času včetně přestávky),
  • technickou podporu pro případ potíží s instalací aplikace Zoom.
 

V případě zájem také nabízíme možnost absolvovat v on-line prostředí seminář Metodika vedení třídnických hodin. Pro návrat k běžné výuce nabízíme možnost metodické podpory učitelů v rámci společného Vedení třídnických hodin či přímo formou individuálního výcviku ve vedení TH.

Ve spolupráci se školou, kde realizujeme společně vedené třídnické hodiny, jsme vytvořili metodický materiál na vedení třídnických hodin na středních školách a víceletých gymnáziích, v případě zájmu si jej můžete stáhnout zde.


Pro podrobnější informace k setkání nás neváhejte kontaktovat pomocí níže uvedeného formuláře nebo přímo na email jana.lidicka@wenku.cz.

Jsme velice rádi, že jste se dostali až sem. Ještě 10 vteřin.
Nedomnívejte se, ptejte se, vše vám rádi upřesníme.

 

 

Reference:

Dost dobře nelze chtít po třídních učitelích, aby v třídnických hodinách věnovali maximum času a energie atmosféře ve třídě, vzájemným vztahům, sociálním dovednostem apod. a neposkytnout jim k tomu účinnou a bezpečnou podporu a zázemí. Spolupráce se spol. Wenku a zejména s Janou Lidickou je právě takovou podporou, jakou moji kolegové ve své roli třídních učitelů potřebují. Smyslem naší spolupráce je nejen nabídnout jednotlivým třídním návod a metodické vedení, ale skoro podstatnější je povzbuzení, dodání jistoty a sebedůvěry při práci se třídou a společné nalezení takového způsobu práce, který povede k cíli a zároveň bude odpovídat naturelu konkrétního třídního a nikdo tak nebude nucen aplikovat techniky nebo postupy, které mu nejsou blízké a necítí se v nich dobře. Každý z našich třídních v prvních ročnících tak má k dispozici v Janě i metodickou oporu při hledání a vytváření vlastního způsobu práce.
Spolupráci s Wenku a Janou Lidickou považuji nejen za nesmírně prospěšnou pro sebedůvěru kolegů, pro atmosféru v jednotlivých třídách a potažmo i ve škole jako takové, ale v podstatě za základní podmínku toho, aby škola po svých učitelích vůbec tento způsob práce s třídními skupinami mohla chtít. Bez podpory a pomoci to nelze.

Mgr. Kateřina Šmatláková, školní psycholožka a metodik primární prevence, Gymnázium Budějovická

Ukázkové vedení třídnických hodin (TH) je velmi přínosné. Mohu s Janou konzultovat formu a obsah předem. Během konzultací a samotných TH získávám praktické dovednosti a kompetence vést později TH samostatně.


Studenti na TH reagují vesměs pozitivně a myslím, že oceňují náš zájem o jejich problémy a možnost v neformálnější atmosféře probrat aktuální témata spojená s jejich životem ve škole.

Mgr. Jan Dušek, třídní prvního ročníku čtyřletého studia, Gymnázium Budějovická

Projekt „Třídnické hodiny v prvních ročnících“ mi přinesl nový pohled na možné způsoby práce se třídou jako se skupinou lidí a nikoliv jen skupinou žáků. Pomohl mi chopit se třídnických hodin jinak než k řešení organizačních a administrativních záležitostí, ale spíše jako příležitosti podílet se na vznikající atmosféře konkrétní skupiny, na tom, jak se k sobě chovají, co považují za vzájemně prospěšné a co naopak jako skupina nepřijímají. Jsem s projektem i s vedením Jany Lidické spokojená.

PaedDr. Blanka Čonková, třídní prvního ročníku šestiletého studia, Gymnázium Budějovická

S Janou Lidickou se mi spolupracovalo velmi dobře, vždy mi vyšla vstříc, myslím si, že díky jejímu působení se nám podařilo velmi dobře stmelit třídní kolektiv, někteří studenti i spolu běžně tráví volný čas. Pro mě osobně to bylo otevření nového světa, který jsem předtím neznala a obávala se do něho aktivně vstoupit. Do té doby jsem měla představu o třídnických hodinách jako o administrativních a organizačních záležitostech, v podstatě pokračující škola. Momentálně jsem si mnohem jistější při práci se svými studenty a nedělá mi potíže vést s nimi diskuze i na témata, která se školy přímo netýkají, ale školní výkony zprostředkovaně ovlivňují. Je velmi příjemné umět si vybudovat vzájemnou důvěru a umět studentům poskytnout pocit, že se na mne mohou obrátit s jakýmkoliv problémem.

Mgr. Jitka Velichová, třídní druhého ročníku čtyřletého studia, Gymnázium Budějovická

Co ještě si prohlédli ostatní:

Zpět nahoru