Adaptační kurzy – Návaznost formou třídnických hodin

Adaptační kurzy – Návaznost formou třídnických hodin

Možnou formou návaznosti na adaptační kurz jsou společné třídnické hodiny. Společný strukturovaný prostor setkání třídy s třídním profesorem mimo běžnou vyučovací hodinu je v dnešní době na středních školách již poměrně vzácný, nicméně dle našeho názoru vzhledem k aktuálním trendům ve výchově a vzdělávání nesmírně důležitý. Smyslem třídnických hodin je společné zastavení v běhu školního roku, otevření otázky „jak se daří“, zmapování atmosféry v kolektivu i k řešení aktuálních „provozních záležitostí“. Tématem hodin je tak nejen navázání na aktivity kurzu, ale např. téma zvládání nároků studia střední školy, efektivita učení, aktuální konflikty mezi spolužáky i řešení praktických záležitostí jako např. příprava imatrikulace či školní výlet.

Třídnické hodiny „Wenku“ vede ve spolupráci s třídním profesorem zpočátku psycholožka Agentury Mgr. Jana Lidická, přičemž smyslem hodin je navázání na aktivity kurzu, postupné osvojení představy o tom, k čemu mohou být třídnické hodiny dobré a jak je efektivně využívat ze strany profesora i samotné třídy, neboť prostor této hodiny by měl být zejména pro ně. Aktivní podíl na vedení hodin postupně přebírá třída spolu s třídním profesorem, čímž role naší psycholožky, potažmo Agentury ve vedení třídnických hodin končí.

Veškerá náplň a průběh třídnických hodin jsou připravovány dle potřeb konkrétní třídy a po konzultaci s třídním profesorem.

V případě zájmu je možné v závěru uspořádat seminář pro pedagogy na téma vedení třídnických hodin ve vyšších ročnících - smysl a témata.

Ve spolupráci se školou, kde návaznost formou třídnických hodin již několik let probíhá, jsme vytvořili metodický materiál na vedení třídnických hodin na středních školách a víceletých gymnáziích, v případě zájmu si jej můžete stáhnout zde.

Spousta našich klientů podceňuje nutnost navázat/pokračovat. Se vztahy ve třídě je to stejné jako na pracovišti či kdekoliv jinde. Pozitivní zážitky vyprchají, na pojmenované problémy se zapomene a my se pomalu vracíme do zajetých kolejích. Adaptační kurz proběhl, kolonka v programu primární prevence je vyplněna, stačí to?

Matouš Novák, matous.novak@wenku.cz, tel.: 724 623 660

W cena

 

Dohodou - cena se odvíjí od počtu tříd, ve který jsou hodiny realizovány, počtu žáků ve třídě, četnosti i délky spolupráce.

Jsme velice rádi, že jste se dostali až sem. Ještě 10 vteřin.
Nedomnívejte se, ptejte se, vše vám rádi upřesníme.

 

Reference:

Dost dobře nelze chtít po třídních učitelích, aby v třídnických hodinách věnovali maximum času a energie atmosféře ve třídě, vzájemným vztahům, sociálním dovednostem apod. a neposkytnout jim k tomu účinnou a bezpečnou podporu a zázemí. Spolupráce se spol. Wenku a zejména s Janou Lidickou je právě takovou podporou, jakou moji kolegové ve své roli třídních učitelů potřebují. Smyslem naší spolupráce je nejen nabídnout jednotlivým třídním návod a metodické vedení, ale skoro podstatnější je povzbuzení, dodání jistoty a sebedůvěry při práci se třídou a společné nalezení takového způsobu práce, který povede k cíli a zároveň bude odpovídat naturelu konkrétního třídního a nikdo tak nebude nucen aplikovat techniky nebo postupy, které mu nejsou blízké a necítí se v nich dobře. Každý z našich třídních v prvních ročnících tak má k dispozici v Janě i metodickou oporu při hledání a vytváření vlastního způsobu práce.
Spolupráci s Wenku a Janou Lidickou považuji nejen za nesmírně prospěšnou pro sebedůvěru kolegů, pro atmosféru v jednotlivých třídách a potažmo i ve škole jako takové, ale v podstatě za základní podmínku toho, aby škola po svých učitelích vůbec tento způsob práce s třídními skupinami mohla chtít. Bez podpory a pomoci to nelze.

Mgr. Kateřina Šmatláková, školní psycholožka a metodik primární prevence, Gymnázium Budějovická

Ukázkové vedení třídnických hodin (TH) je velmi přínosné. Mohu s Janou konzultovat formu a obsah předem. Během konzultací a samotných TH získávám praktické dovednosti a kompetence vést později TH samostatně.

Studenti na TH reagují vesměs pozitivně a myslím, že oceňují náš zájem o jejich problémy a možnost v neformálnější atmosféře probrat aktuální témata spojená s jejich životem ve škole.

Mgr. Jan Dušek, třídní prvního ročníku čtyřletého studia, Gymnázium Budějovická

Projekt „Třídnické hodiny v prvních ročnících“ mi přinesl nový pohled na možné způsoby práce se třídou jako se skupinou lidí a nikoliv jen skupinou žáků. Pomohl mi chopit se třídnických hodin jinak než k řešení organizačních a administrativních záležitostí, ale spíše jako příležitosti podílet se na vznikající atmosféře konkrétní skupiny, na tom, jak se k sobě chovají, co považují za vzájemně prospěšné a co naopak jako skupina nepřijímají. Jsem s projektem i s vedením Jany Lidické spokojená.

PaedDr. Blanka Čonková, třídní prvního ročníku šestiletého studia, Gymnázium Budějovická

S Janou Lidickou se mi spolupracovalo velmi dobře, vždy mi vyšla vstříc, myslím si, že díky jejímu působení se nám podařilo velmi dobře stmelit třídní kolektiv, někteří studenti i spolu běžně tráví volný čas. Pro mě osobně to bylo otevření nového světa, který jsem předtím neznala a obávala se do něho aktivně vstoupit. Do té doby jsem měla představu o třídnických hodinách jako o administrativních a organizačních záležitostech, v podstatě pokračující škola. Momentálně jsem si mnohem jistější při práci se svými studenty a nedělá mi potíže vést s nimi diskuze i na témata, která se školy přímo netýkají, ale školní výkony zprostředkovaně ovlivňují. Je velmi příjemné umět si vybudovat vzájemnou důvěru a umět studentům poskytnout pocit, že se na mne mohou obrátit s jakýmkoliv problémem.

Mgr. Jitka Velichová, třídní druhého ročníku čtyřletého studia, Gymnázium Budějovická

Zpět nahoru