Webinář: Třídnická hodina online

Třídnická hodina online - webinář pro třídní učitele

4hodinový vzdělávací seminář pro pedagogy středních škol, víceletých gymnázií i druhého stupně základních škol na téma "Jak pracovat s třídním kolektivem v rámci distančního vzdělávání".

Třídnické hodiny považujeme za nedílnou součást školního roku. V aktuální situaci, kdy většina školního roku probíhá formou distančního vzdělávání, se setkáváme s tím, že ani učitelé, kteří třídnické hodiny běžně dělají a v prezenční formě snadno sáhnou k široké škále témat a metod, které použít, najednou neví, jak v online prostoru s tématem třídnických hodin naložit. Problémy s tím, že někdo nechce mluvit, vše trvá déle, co když otevřu téma, se kterým si nebudu vědět rady, a další témata a obavy, na která s učiteli běžně narážíme, najednou vystupují ještě výrazněji. Z psychologického pohledu je nicméně právě tato forma práce s žáky v dnešní době ještě potřebnější než kdy jindy. A to jak z pohledu podpory motivace a efektivity vzdělávání, tak pro vztah mezi třídou a třídním učitelem, a zejména pak pro udržení zdravé atmosféry uvnitř kolektivu, na kterou bude možné při prezenčním setkání opět dobře a bezpečně navázat.

Na základě konzultací se spolupracujícími kantory, školními psychology a výchovnými poradci, a také na základě debat s účastníky akreditovaného semináře Metodika vedení třídnických hodin, který jsme v uplynulém roce opakovaně realizovali v distanční formě, jsme vytvořili specializovaný seminář na téma "Třídnická hodina online".

Termíny:
otevřené termíny pro veřejnost budou vypsány po udělení akreditace v březnu 2021
V případě zájmu o absolvování webináře v období leden-únor bez akreditace pište na info@vzdelavani-wenku.cz.
Webináře otevíráme již od počtu 3 účastníků.

Lektor: Mgr. Jana Lidická

Webinář je dělen do čtyř tematických bloků:

V rámci prvního bloku na téma „Třídnická hodina obecně“ si spolu s účastníky vyjasňujeme celkové pojetí a smysl třídnické práce. Sdílíme zkušenosti účastníků s jejich fungováním v distančním vzdělávání tak, aby příklady užívané v semináři nasedaly na jejich možnosti. Dáváme také do souvislostí distanční a prezenční formu třídnické práce, pojmenováváme rozdíly i stěžejní principy, které zůstávají neměnné a je možno z nich při koncipování distanční TH vycházet.

V rámci druhého bloku se zaměřujeme na principy práce během třídnických hodin a zejména na metody, které lze v distanční formě použít. Věnujeme se při tom jak metodám, které jsou paralelou metod užívaných při prezenční práci, tak jedinečným metodám těžícím z možností online prostoru.

Třetí blok je věnován doporučeným tématům třídnických hodin v situaci distančního vzdělávání a také ukázkové realizaci a společnému vyzkoušení některých postupů.

V rámci závěrečného bloku pak věnujeme pozornost možným rizikům a situacím, na které je třeba být připraven, a dále sdílení zkušeností a diskusi.

Délka bloků je přibližně 45 min, mezi každým dílčím blokem probíhá přestávka. V polovině semináře probíhá 30 min psychohygienická pauza.

Webinář proběhne přes online konferenční rozhraní Zoom.us. Vzhledem k interaktivní povaze setkání bychom prosili o připojení i s kamerou a zvukem zapojeným přes sluchátka (z důvodu zajištění soukromí pro sdílení účastníků).

Webinář je koncipován pro účast 3-15 osob, pro účast je nezbytná registrace.

Vzdělávací program byl podán k akreditaci MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků dne 4. 1. 2021. Předpokládaný termín akreditace únor 2021.

Akreditace instituce ze dne 15. 10. 2019 pod čj.: MSMT- 33575/2019-1

W cena

 zaváděcí cena v neakreditované verzi 720 Kč

V případě zájmu o absolvování webináře v období leden-únor bez akreditace pište na info@vzdelavani-wenku.cz

Cena zahrnuje:
  • 4 vyučovací hodiny webináře vedeného psycholožkou Agentury Mgr. Janou Lidickou, celková časová dotace včetně přestávek je 225 min (dle podmínek MŠMT musí v polovině webináře proběhnout min 30minutová pauza),
  • osvědčení o absolvování webináře,
  • technickou podporu pro připojení k webináři,
  • materiální zajištění semináře.
 

Nabízíme také online setkání třídních učitelů na téma Nároky třídnické práce v době pandemie.
V prezenční podobě po návratu do škol dále nabízíme možnost metodické podpory učitelů v rámci společného vedení třídnických hodin či přímo formou individuálního výcviku ve vedení TH.


 Pro podrobnější informace k semináři nás neváhejte kontaktovat pomocí níže uvedeného formuláře nebo přímo na email jana.lidicka@wenku.cz.

Jsme velice rádi, že jste se dostali až sem. Ještě 10 vteřin.
Nedomnívejte se, ptejte se, vše vám rádi upřesníme.

 

 

Reference:

Naše online třídnická hodina se díky konzultaci a dotazníku od Jany vydařila, pracovali jsme hlavně s ním a pak si povídali o tom, co v něm děti zmiňovaly, bylo to fajn. Dotazník jsem postoupila kolegyni, byla za něj moc ráda. 
Mgr. Bibiana Sobotková, třídní prvního ročníku osmiletého studia, Gymnázium Budějovická
 

Dost dobře nelze chtít po třídních učitelích, aby v třídnických hodinách věnovali maximum času a energie atmosféře ve třídě, vzájemným vztahům, sociálním dovednostem apod. a neposkytnout jim k tomu účinnou a bezpečnou podporu a zázemí. Spolupráce se spol. Wenku a zejména s Janou Lidickou je právě takovou podporou, jakou moji kolegové ve své roli třídních učitelů potřebují. Smyslem naší spolupráce je nejen nabídnout jednotlivým třídním návod a metodické vedení, ale skoro podstatnější je povzbuzení, dodání jistoty a sebedůvěry při práci se třídou a společné nalezení takového způsobu práce, který povede k cíli a zároveň bude odpovídat naturelu konkrétního třídního a nikdo tak nebude nucen aplikovat techniky nebo postupy, které mu nejsou blízké a necítí se v nich dobře. Každý z našich třídních v prvních ročnících tak má k dispozici v Janě i metodickou oporu při hledání a vytváření vlastního způsobu práce.
Spolupráci s Wenku a Janou Lidickou považuji nejen za nesmírně prospěšnou pro sebedůvěru kolegů, pro atmosféru v jednotlivých třídách a potažmo i ve škole jako takové, ale v podstatě za základní podmínku toho, aby škola po svých učitelích vůbec tento způsob práce s třídními skupinami mohla chtít. Bez podpory a pomoci to nelze.

Mgr. Kateřina Šmatláková, školní psycholožka a metodik primární prevence, Gymnázium Budějovická

Ukázkové vedení třídnických hodin (TH) je velmi přínosné. Mohu s Janou konzultovat formu a obsah předem. Během konzultací a samotných TH získávám praktické dovednosti a kompetence vést později TH samostatně.Studenti na TH reagují vesměs pozitivně a myslím, že oceňují náš zájem o jejich problémy a možnost v neformálnější atmosféře probrat aktuální témata spojená s jejich životem ve škole.

Mgr. Jan Dušek, třídní prvního ročníku čtyřletého studia, Gymnázium Budějovická

Co ještě si prohlédli ostatní:

Zpět nahoru