Online vzdělávací seminář pro pedagogy: Metodika vedení TH

Metodika vedení třídnických hodin otevřený vzdělávací seminář s akreditací MŠMT

Akreditovaný 5hodinový vzdělávací seminář pro pedagogy středních škol, víceletých gymnázií i druhého stupně základních škol nabízíme v aktuální situaci v distanční podobě.

Seminář proběhne v rámci jednoho odpoledne rozdělený 2 delšími psychohygienickými pauzami, nebo tří 2 hodiny trvajících bloků v rámci 3 dnů. Webinář probíhá přes online konferenční rozhraní Zoom. V rámci semináře nahlédneme smysl, možnosti i úskalí práce na vztazích a atmosféře třídního kolektivu, a podíváme se i na to, jak s tím vším jde pracovat v rámci aktuálních možností distančního vzdělávání.

Seminář vznikl ve spolupráci s Gymnáziem Budějovická, kde již mnoho let probíhá projekt společného zavádění třídnických hodin jako smysluplné návaznosti na práci realizovanou v rámci adaptačních kurzů. Aktuálně navíc nabízí možnost inspirovat se zkušenostmi z praxe, rozšířit si obzory v teorii a sdílet své radosti i strasti s kolegy z různých škol a to v tématech jak té práce "na živo" také té v aktuální distanční realitě.  

Termíny:

středa 27. 1. 2021 13.00 - 18.00 (všechny bloky v rámci jednoho odpoledne) PŘIHLÁŠKA on-line

úterky 2., 9. a 16.2. vždy 14.30 - 16.30 (bloky semináře rozděleny do 3 dnů) PŘIHLÁŠKA on-line

čtvrtek 11. 3. 2021 13.00 - 18.00 (všechny bloky v rámci jednoho odpoledne) PŘIHLÁŠKA on-line 

Semináře otevíráme již od počtu 3 účastníků.

 

Lektor: Mgr. Jana Lidická

Třídnické hodiny považujeme za nedílnou součást školního roku. Jsou prostorem k zastavení v běhu výuky. Dávají možnost podívat se, co se ve třídě děje, proč se daří či nedaří, nabízí přirozený prostor pro osobnostní a sociální výchovu, stejně jako možnost odhalit možné potíže dříve, než se příliš rozrostou. Třídnické hodiny mimo jiné nabízejí prostor k prohloubení vztahu mezi třídou a třídním učitelem, odložení rolí učitele a žáka, setkání v lidské rovině. Atmosféra důvěry a otevřené komunikace ve třídě pak funguje jako jeden z nejlepších preventivních faktorů rozvoje rizikového chování v rámci třídy, hlubší provázanost žáků se třídou, třídním učitelem a potažmo i celou školou vede k větší efektivitě studijního procesu

V aktuální době navíc nabízí možnost podpory jak žáků, tak učitelů v této nelehké situaci, podporu motivace, zmapování možností i překážek, jednoduše všeho, co se děje za vypnutou kamerou a můžeme o  tom vědět ještě méně, než za zavřenými dveřmi ve škole. Věříme, že když se vytvoří prostor, kde to vše můžeme společně sdílet, usnadní to práci i emoce na všech stranách.

Seminář je dělen do tří tematických bloků:

V rámci 1. bloku na téma „Třídnická hodina obecně“ si spolu s účastníky vyjasňujeme celkové pojetí a smysl třídnické práce. Vycházíme z předpokladu, že výsledné postupy mohou být hodně rozdílné, nicméně základem efektivní třídnické práce je postoj třídního učitele, který stojí v pozadí a vytváří celkový rámec a atmosféru, tedy i výsledný efekt. V rámci prvního bloku se vedle společného ujasnění významu třídnických hodin zaměřujeme na jejich strukturu, pojetí a styl třídnické práce, stejně jako na praktické náležitosti, které jej provází.

V rámci 2. bloku se zaměřujeme na témata a metody třídnických hodin. Představíme si paletu možných metod, které ale není třeba využívat všehny. Některé nemusí vyhovovat mě, jako učiteli, jiné by pravděpodobně neocenila třída. Jde o nabídku, ze které je možné vybírat, co komu vyhovuje. Společně si také přímo vyzkoušíme, jak lze paralelu prezenčních metod používat v distančním prostředí.

V rámci 3. bloku se ve společné diskusi zaměřujeme na možná rizika, zkušenosti z realizace třídnických hodin a v neposlední řadě na krizový plán pro práci s emocemi.

Program je veden formou interaktivního semináře. Většina témat je uváděna společnou diskusí a mapováním potřeb a zkušeností účastníků tak, aby výstupy nasedaly na jejich reálnou práci se třídami. Výstupy a fakta jsou tak vyvozovány převážně z diskuse a společné tvorby. V rámci semináře si účastníci mimo jiné sami na sobě vyzkouší několik metod třídnických hodin.

Sminář proběhne přes online konferenční rozhraní Zoom.us. Vzhledem k interaktivní povaze setkání bychom prosili o připojení i s kamerou a zvukem zapojeným přes sluchátka (z důvodu zajištění soukromí pro sdílení účastníků).

Seminář je koncipován pro účast 3-15 osob, pro účast je nezbytná registrace.

Vzdělávací program je akreditován MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod č.j.: MSMT- 27824/2019-1-732.

Akreditace instituce ze dne 15. 10. 2019 pod čj.: MSMT- 33575/2019-1

W cena

 850 Kč

Cena zahrnuje:
  • 5 vyučovacích hodin semináře - v online rozhraní případně rozdělených do tří 2 hodiny trvajcících bloků (včetně přestávky) vedeného psycholožkou Agentury Mgr. Janou Lidickou,
  • osvědčení pro účastníky s akreditací MŠMT,
  • technickou podporu pro připojení k semináři,
  • materiální zajištění semináře.
 

Nabízíme také online setkání třídních učitelů na téma Nároky třídnické práce v době pandemie.   V prezenční podobě dále nabízíme možnost metodické podpory učitelů v rámci společného vedení třídnických hodin či přímo formou individuálního výcviku ve vedení TH.

Ve spolupráci se školou, kde realizujeme společně vedené tříické hodiny, jsme vytvořili metodický materiál na vedení třídnických hodin na středních školách a víceletých gymnáziích, v případě zájmu si jej můžete stáhnout zde.


 Pro podrobnější informace k semináři nás neváhejte kontaktovat pomocí níže uvedeného formuláře nebo přímo na email jana.lidicka@wenku.cz.

Jsme velice rádi, že jste se dostali až sem. Ještě 10 vteřin.
Nedomnívejte se, ptejte se, vše vám rádi upřesníme.

 

 

Reference:

Dost dobře nelze chtít po třídních učitelích, aby v třídnických hodinách věnovali maximum času a energie atmosféře ve třídě, vzájemným vztahům, sociálním dovednostem apod. a neposkytnout jim k tomu účinnou a bezpečnou podporu a zázemí. Spolupráce se spol. Wenku a zejména s Janou Lidickou je právě takovou podporou, jakou moji kolegové ve své roli třídních učitelů potřebují. Smyslem naší spolupráce je nejen nabídnout jednotlivým třídním návod a metodické vedení, ale skoro podstatnější je povzbuzení, dodání jistoty a sebedůvěry při práci se třídou a společné nalezení takového způsobu práce, který povede k cíli a zároveň bude odpovídat naturelu konkrétního třídního a nikdo tak nebude nucen aplikovat techniky nebo postupy, které mu nejsou blízké a necítí se v nich dobře. Každý z našich třídních v prvních ročnících tak má k dispozici v Janě i metodickou oporu při hledání a vytváření vlastního způsobu práce.
Spolupráci s Wenku a Janou Lidickou považuji nejen za nesmírně prospěšnou pro sebedůvěru kolegů, pro atmosféru v jednotlivých třídách a potažmo i ve škole jako takové, ale v podstatě za základní podmínku toho, aby škola po svých učitelích vůbec tento způsob práce s třídními skupinami mohla chtít. Bez podpory a pomoci to nelze.

Mgr. Kateřina Šmatláková, školní psycholožka a metodik primární prevence, Gymnázium Budějovická

Ukázkové vedení třídnických hodin (TH) je velmi přínosné. Mohu s Janou konzultovat formu a obsah předem. Během konzultací a samotných TH získávám praktické dovednosti a kompetence vést později TH samostatně.


Studenti na TH reagují vesměs pozitivně a myslím, že oceňují náš zájem o jejich problémy a možnost v neformálnější atmosféře probrat aktuální témata spojená s jejich životem ve škole.

Mgr. Jan Dušek, třídní prvního ročníku čtyřletého studia, Gymnázium Budějovická

Projekt „Třídnické hodiny v prvních ročnících“ mi přinesl nový pohled na možné způsoby práce se třídou jako se skupinou lidí a nikoliv jen skupinou žáků. Pomohl mi chopit se třídnických hodin jinak než k řešení organizačních a administrativních záležitostí, ale spíše jako příležitosti podílet se na vznikající atmosféře konkrétní skupiny, na tom, jak se k sobě chovají, co považují za vzájemně prospěšné a co naopak jako skupina nepřijímají. Jsem s projektem i s vedením Jany Lidické spokojená.

PaedDr. Blanka Čonková, třídní prvního ročníku šestiletého studia, Gymnázium Budějovická

S Janou Lidickou se mi spolupracovalo velmi dobře, vždy mi vyšla vstříc, myslím si, že díky jejímu působení se nám podařilo velmi dobře stmelit třídní kolektiv, někteří studenti i spolu běžně tráví volný čas. Pro mě osobně to bylo otevření nového světa, který jsem předtím neznala a obávala se do něho aktivně vstoupit. Do té doby jsem měla představu o třídnických hodinách jako o administrativních a organizačních záležitostech, v podstatě pokračující škola. Momentálně jsem si mnohem jistější při práci se svými studenty a nedělá mi potíže vést s nimi diskuze i na témata, která se školy přímo netýkají, ale školní výkony zprostředkovaně ovlivňují. Je velmi příjemné umět si vybudovat vzájemnou důvěru a umět studentům poskytnout pocit, že se na mne mohou obrátit s jakýmkoliv problémem.

Mgr. Jitka Velichová, třídní druhého ročníku čtyřletého studia, Gymnázium Budějovická

Co ještě si prohlédli ostatní:

Zpět nahoru