Pro Parťáky

Všeobecné podmínky pro projekt Parťáci

Tyto podmínky se vztahují na jen projekt Parťáci Wenku, nikoliv na jiné zájezdy a akce.

 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1) Agentura Wenku s.r.o., IČ: 28431375, se sídlem Praha 6 – Dejvice, Na Hanspaulce 799/37, jednající jednatelem společnosti Matoušem Novákem (dále jen „Agentura“), zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 140998.

2) Agentura pořádá mimoškolní výchovu a vzdělávání, kurzy, školení, vč. lektorské činnosti a poskytuje služby pro rodinu v souladu se zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).

3) Účastníkem je dítě a jeho zákonný zástupce.

4) Parťák je interně proškolený instruktor Agentury. Parťák dodržuje Etický kodex instruktora Wenku.

II. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

Smluvní vztah definitivně vzniká ve chvíli, kdy Agentura písemně potvrdí zaslanou přihlášku do projektu Parťáci.

III. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1) Cena projektu je uvedena na webu Agentury.

2) Agentura má právo na zaplacení služeb před jejich poskytnutím. Účastník má právo na poskytnutí služeb jen při plném zaplacení ceny.

3) Cena se platí v plné výši a musí být připsána na účet Agentury před první domluvenou hodinou s Parťákem.

4) V případě neuhrazení ceny do stanoveného termínu ani po písemné výzvě je Agentura oprávněna od přihlášky/smlouvy odstoupit pro nedodržení poviností Účastníkem a Účastník bude automaticky vyřazen z projektu.

IV. ZRUŠENÍ ÚČASTI A STORNOPOPLATKY

1) Účastník má právo kdykoliv zrušit svou účast na projektu, a to písemným odstoupením od přihlášky/smlouvy (e-mailem, příp. poštou). Zrušení účasti nastane okamžikem doručení tohoto oznámení Agentuře. Účastníkovi bude vrácena dosud zaplacená úhrada snížená o následující stornopoplatky:

od 3 dnů do začátku konání první hodiny                                                              25 % z celkové ceny vybraného balíčku
v první polovině balíčku (max. polovina absolvovaných hodin)                     50 % z celkové ceny vybraného balíčku
v druhé polovině balíčku (více než polovina absolvovaných hodin)              100 % z celkové ceny vybraného balíčku

V. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1) Účastník je oprávněn vyžádat si další doplňující informace o projektu.

2) Není-li některá ze služeb zahrnutých do ceny projektu poskytována v souladu s nabídkou/smlouvou, má Účastník právo podat reklamaci podle § 2537 odst. 2) OZ, a to písemně bez zbytečného odkladu. Účastník v písemnosti uvede důvod a předmět reklamace, který průkazně skutkově doloží. Agentura je povinna na takto podanou reklamaci reagovat písemně bez zbytečného odkladu.

3) Podávání stížností na práci zaměstnanců, nebo nedodržení kodexů Agentury se řídí stejnými postupy jako řešení reklamací.

4) Agentura je povinna poskytovat své služby v souladu s nabídkou projektu. Jestliže po zahájení projektu Agentura zjistí, že nebude moci poskytnout Účastníkovi sjednané služby, je Agentura povinna provést taková opatření, aby projekt mohl pokračovat. Pokud bude nutné zrušit celý projekt, vrátí Agentura do 14 dnů poměrnou část z ceny vybraného balíčku Účastníkovi.

5) Parťák si vyhrazuje právo po zahájení projektu vyřadit venkovní procházku, pokud nebude možné ji z jakýchkoliv neočekávaných důvodů uskutečnit. Společně s Účastníkem se bude hledat náhradní řešení (např. náhrada v podobě on-line setkání, nebo posunutí procházky na jiný termín).

6) Nemůže-li se přidělený Parťák z jakéhokoli důvodu účastnit pokračování projektu (nemoc, karanténní opatření, osobní důvody, apod.), zajistí Agentura Účastníkovi jiného Parťáka. Pokud se Agentuře nepodaří zajistit nového Parťáka do 7 kalendářní dnů, vrátí Agentura Účastníkovi do 14 dnů poměrnou část za neuskutečněné hodiny projektu.

VI. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1) Nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

2) Agentura má zákonné oprávnění za účelem uzavření a plnění přihlášky/smlouvy na projekt zpracovávat osobní údaje Účastníka.

3) Podrobné informace o zpracování osobních údajů a poučení o právech souvisejících s jejich zpracováním jsou uvedeny na našem webu, zde.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1) Obě smluvní strany jsou povinny nakládat s veškerými informacemi, které se vzájemně dozví během projektu, jako s obchodním tajemstvím. Tento závazek platí i po ukončení projektu. Instruktoři i ostatní zaměstnanci Agentury jsou vázani mlčenlivostí.

2) Smlouvu/závaznou přihlášku lze doplňovat nebo měnit pouze vzájemně odsouhlasenými písemnými dodatky. V ostatním se smlouva/závazná přihláška řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jakož i dalšími obecně závaznými právními předpisy.

Platnost od 17. 2. 2021

Zpět nahoru