Vzdělávací programy

Vzdělávací programy a jejich příprava je jednou z nejsložitějších, ale také nejzajímavějších činností, jakými se naše cestovní kancelář pro školy zabývá. V době, kdy se v každé sborovně přetváří rámcový vzdělávací plán na školní vzdělávací plán. V období, kdy jsou po každém pedagogovi požadovány nové a nové, pokud možno multimediálně zpracované přípravy do jednotlivých předmětů. V situaci, kdy veliká řada státních i soukromých institucí nabízí nepřeberné množství vzdělávacích programů cílících na školy a školní skupiny. Není pro nikoho jednoduché se ve změti nabízených vzdělávacích programů zorientovat.
 
I na poli vzdělávacích programů se snažíme pomáhat školám a naplňovat vizi, kterou si Agentura Wenku předsevzala: „Posouváme náplň moderní školy cestou, po které všichni chodí rádi. Naše cesta je vyšlapána zkušenostmi, pestře vydlážděna mozaikou aktivit a zpevňována sebevzděláváním i srdcem".
 
Naším hlavním tématem jsou moderní dějiny, výuka jazyků s důrazem na jejich praktické využití, památky hlavního města Prahy, ale i jednoduchá zážitková pedagogika v rámci školních výletů na konci školního roku.
Každý den se snažíme upravovat a zlepšovat naši nabídku služeb tak, aby co nejvíce naplňovala potřeby školních vzdělávacích plánů a zároveň se v ní odrážely aktuální zájmové trendy studentů. Dle našeho názoru považujeme mimoškolní vzdělávací programy za nedílnou součást školního roku, především v podpoře osobnostní a sociální výchovy, multikulturní výchovy a výchovy k myšlení v evropských a globálních souvislostech.
 
Na základě námi získaných zkušeností je v popředí zájmu dnešních středoškolských studentů, zajímajících se o moderní dějiny, problematika holokaustu a totalitních režimů. Nabízíme proto vzdělávací exkurze do koncentračních táborů na území Čech, Polska i Německa. Zde jsme pro utvoření uceleného názoru na období hitlerovské diktatury do našich programů zařadili také návštěvu Hitlerova Orlího hnízda doplněnou o prohlídku muzea nacismu. Dalším obdobím probouzejícím ve studentech zvědavost je období komunismu. Vzdělávací exkurze za železnou oponou, Berlínskou zdí a bývalou NDR je ideálním zpestřením hodin historie a rozšířením úhlu pohledu nad rámec informací z učebnic a internetu. Jsme pevně přesvědčeni, že návštěva těchto míst by měla být samozřejmostí pro každého občana Evropské unie, možná stejně tak jako návštěva Evropského parlamentu, která taktéž patří mezi naše přední vzdělávací exkurze.
 
Na všech našich exkurzích zajišťujeme profesionální průvodce přímo v lokalitě, tedy ty nejpovolanější. Ve většině lokalit je možné využít služby průvodce v českém či slovenském jazyce. Uvedené vzdělávací programy proto primárně nejsou programy na podporu jazykové výuky, ale je možné je o tuto rovinu doplnit, stejně jako je možné obohatit exkurzi o návštěvu významných reálií země. Exkurzi do koncentračních táborů v Osvětimi tak například doplňujeme o návštěvu krásného města Krakov, případně solných dolů Velička.
 
Při výuce cizích jazyků je velice důležitá motivace a především využití cizích jazyků v praxi. Vyjma krátkých výjezdů do sousedních států hovořících německým jazykem není zcela jednoduché ani levné zařadit do výuky praktické využití jazyků jakými je angličtina, francouzština či španělština. Vedle poznávacích a jazykových zájezdů jsme proto do našich programů zařadili zážitkovou formu poznávání našeho hlavního města v různých evropských jazycích. Zábavně-orientační hra "Objevování zlaté Prahy" je jednoduchá dopolední aktivita, která přinutí účastníky pracovat s textem, odpovídat na otázky spojené s památkami Prahy a získat tak praktické informace nejen k budoucí maturitní zkoušce. V neposlední řadě vyžaduje spolupráci a komunikaci studentů v malých pracovních skupinkách a je proto hojně využívána také v případě návštěvy studentů ze zahraničních škol.
 
Hry a aktivity na podobném osvědčeném principu jsou pochopitelně zařazovány i do dalších programů. Pro studenty mimopražských škol realizujeme vícedenní vzdělávací programy na území hlavního města Prahy, které mohou být dle zájmu školy zaměřeny nejen na poznání památek a historie hlavního města, ale i na kulturní zážitky, jazykovou výuku či psychosociální práci s třídním kolektivem.
 
Jednotlivé vzdělávací programy jsme připraveni jakkoliv přizpůsobit konkrétním potřebám každé školy, každého vyučujícího i potřebám konkrétní školní skupiny. Jsme připraveni zastoupit roli vyučujících, nebo se věnovat výhradně organizaci dané akce a výklad spojený s tématem programu přenechat vyučujícímu, který se na něj díky naší podpoře může naplno soustředit. Těšíme se na nová témata ke zpracování i spolupráci, která nás v rámci naplňování naší vize posunou dále.
Matouš Novák, 21.01.2013
Zpět nahoru