Proč spolupracovat s cestovní kanceláří

Začátek nového školního roku je ideálním obdobím k zamyšlení a případnému nastartování změn. Je také obdobím, kdy se připravují veškeré mimoškolní aktivity, které v nadcházejícím roce proběhnou. Při těchto přípravách je třeba zodpovědět množství otázek. Pojďme se pro začátek společně zamyslet nad tím, jaký je rozdíl mezi mimoškolními aktivitami organizovanými školou a organizovanými externím dodavatelem, v tomto případě cestovní kanceláří.
 
Stalo se nepsaným pravidlem, že třídní učitel odpovídá za organizování školních výletů pro svoji třídu, tělocvikář za sportovní kurzy, jazykář za jazykové kurzy a dějepisáři za historické exkurze. Je ale optimální, aby učitelé samostatně organizovali veškeré aktivity, které jsou dnes od moderní školy vyžadovány?
 
Z vlastní praxe víme, že zájem žáků o mimoškolní akce není tak malý, jak se obecně míní. Mimoškolní aktivity obohacují vzdělávací program a jsou vhodným prostorem k podpoře průřezových témat. Žáci a jejich rodiče tak při výběru školy přihlížejí k možnostem mimoškolních aktivit a škola s širší nabídkou takových programů získává nespornou konkurenční výhodu mezi ostatními. 
Dnešní doba si žádá v každém oboru úzce specializované odborníky. Malé i střední podniky si běžně najímají jiné společnosti k „outsourcingu“ určitých služeb (úklid, správa počítačové sítě, účetní služby, školení atd.). A škola je přece ještě více než firma založená na spolupráci úzce vyhraněných odborníků.
 
Rodiče často na školu nahlížejí jako na instituci, která by měla poskytovat vzdělání zdarma a s využitím minimálního množství dodavatelů. Každý učitel ale není odborník na cestovní ruch a je tedy nesprávné, aby po něm byla organizace těchto akcí požadována ať už ze strany rodičů či školy. V popisu práce učitele není nést odpovědnost za financování zájezdu či volbu vhodného typu ubytování. Na to existují specialisté, kteří v případě běžných komerčních zájezdů musí být ze zákona také řádně pojištěni. Jak je to tedy v případě škol? 
 
Zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, sice povoluje školám za určitých podmínek uspořádat zájezd, nicméně Asociace cestovních kanceláří ČR (ACK ČR) tuto činnost školám ve svém průvodním materiálu k tomuto zákonu výrazně nedoporučuje.
 
Citujeme: „Pro cesty a pobyty dětí však platí zvýšenou měrou, že by je měli organizovat profesionálové, a šetřit za každou cenu se nevyplatí, protože jde o zdraví dětí. Zvláště nejlevnější doprava může být nebezpečná, velikou pozornost je třeba věnovat i stavu ubytovacího objektu.“ 
 
Má-li škola však již své tradiční místo a známého ubytovatele, kam dlouhá léta jezdí, a jsou-li učitelé zvyklí opakovaně na tomto místě lyžařský či jiný kurz realizovat, není to pro školu takovou zátěží a rizikem.
 
Dnešní doba ale vyžaduje změnu a neustálý rozvoj, a to i v oblasti aktivit nabízených školou. V tom okamžiku nároky a rizika opět stoupají. Pojďme se tedy podívat, v čem může práci školy ulehčit spolupráce se specializovanou cestovní kanceláří. 
 
Spolupráce školy a CK
Cestovní kancelář se věnuje výhradně přípravě zájezdů a mimoškolních programů, a tak zná rozličné ubytovatele, má osvědčené dopravce a společnost specializující se na školy disponuje širokou nabídkou mimoškolních aktivit napříč celým školním rokem. Není tedy potřeba, aby učitel trávil svůj osobní čas hledáním vhodného místa, zajišťováním průvodců či jiných dodavatelských služeb.
 
Cestovní kancelář podle zvoleného typu programu zajistí školené profesionály s patřičnou akreditací MŠMT, případně profesionální průvodce přímo v místě konání akce. Samozřejmostí by mělo být také zajištění zdravotníka. Učitel tak nemusí mít starost s organizačními záležitostmi a věnuje se jen a jen žákům. Vzhledem k tomu, že spolu s ním jede na akci vždy několik instruktorů, kteří současně pomáhají zajišťovat dozor, není potřeba uvolňovat ze školy velký počet učitelů a složitě řešit zajištění suplování. 
 
Další výhodou specializované cestovní kanceláře je disponování bohatým materiálním zabezpečením pro organizaci akce, a tak již není třeba myslet na to, co vše je třeba koupit, zapůjčit či nějak sehnat. Specialista vám zajistí sportovní vybavení, herní pomůcky související s programem adaptačních kurzů, výtvarné pomůcky, pomůcky pro video coaching na lyžařských kurzech, doprovodné vozidlo, vybavení polní kuchyně na putovních vodáckých zájezdech atd.
 
Zákonné pojištění CK
Cestovní kancelář organizující zájezdy musí mít uzavřené zákonné pojištění pro případ úpadku a je tedy pro spotřebitele spolehlivým partnerem. Nese smluvní odpovědnost za služby vlastní i služby poskytované třetí osobou. Dává tak možnost reklamace a případně refundace objednaných služeb. Samozřejmostí je i pojištění účastníků, ve kterém je obvykle zahrnuto úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti a pojištění stornopoplatků. U zahraničního zájezdu je samozřejmostí zahraniční cestovní pojištění.
 
V případě, že žáci onemocní a akce se neúčastní, mají nárok na vrácení finančních nákladů. Nespornou výhodou pro administrativu školy je možnost bezhotovostního výběru finančních prostředků od účastníků akce, který zajišťuje CK. Peníze od rodičů jsou posílány přímo do CK, ne na účet školy. 
 
Sjednané zákonné pojištění pro případ úpadku je jednou ze základních podmínek pro vydání koncesní listiny na provozování cestovní kanceláře. Výše pojistného plnění se vypočítává na základě předloženého podnikatelského plánu dané CK. Minimální výše pojistného plnění je 30 % z uvedeného obratu CK. Je dobré si zkontrolovat nejen to, zda je vámi vybraná CK pojištěna pro případ úpadku, ale také do jaké výše je pojištěna. Tzn. CK s pojistným limitem 120.000,-Kč asi nebude dobrým partnerem pro zahraniční zájezdy do Itálie, kde obrat za zájezd v ceně 6.000,-Kč při 40 platících ( jeden autobus) je 240.000,-Kč.
Vybírat zboží i služby dle nejnižší ceny se stalo národním sportem. Nízká cena je ale mnohdy pouze zdánlivá. Z důvodu vyšší ceny nechtějí mnohdy školy zvažovat nabídky cestovních kanceláří, ale podívejme se, co se za cenou skrývá.
 
V ceně mimoškolní akce zajištěné specializovanou kanceláří je vše, většinou mimo vstupů do památek, které zbytečně navyšují obrat CK a tedy i výši povinného pojistného. 
Cena zahrnuje (kromě nákladů na stravu, ubytování a dopravu) i pojištění, materiální a personální zabezpečení, doprovodné vozidlo a v neposlední řadě také náklady na pobyt pro učitele, které jinak musí nést škola. Organizační zátěž a odpovědnost, která tím škole a učitelům ubývá, vyčíslíme jen stěží. Individuální význam pro každou školu má také skutečnost, že s externím profesionálem může nabídnout kvalitnější služby a stát se tak zajímavějším a konkurenceschopnějším partnerem pro rodiče i žáky.
 
Ideálem moderní školy je najít si „svoji“ partnerskou cestovní kancelář, jejíž služby znají, a CK zná specifika a požadavky školy – může tak snadno připravovat akce na míru dle individuálních potřeb školy. Učitelé tak mohou přenechat organizační starosti odborníkům a soustředit se sami na svou odbornou práci a na své žáky.
 
Matouš Novák, 21.08.2012
Zpět nahoru