Znovu-adaptační program - po Covidu

Znovu-adaptační program – opět spolu po Covidu

Pojem adaptace, tak jak mu rozumíme, značí proces přizpůsobování se novým podmínkám. Zasednout znovu do lavic a potkat se se spolužáky, potkat se s více lidmi najednou, bude tentokrát novější a nezvyklé, než kdykoli před tím. Ač se na to většina z nás již dlouho velmi těší, bude to zvláštní a náročné v mnoha ohledech. Vedle opatření, která nás budou stále provázet a dohánění toho, co se v distanční výuce nestihlo, bude třeba zejména opět oživit vzájemné vztahy, zvyknout si na sebe, nastavit znovu společné normy fungování a vyrovnat se s emocemi, které máme všichni po uplynulém roce různou měrou "pocuchané".

Nabízíme program zaměřený na podporu vztahů v třídních kolektivech po mnoha měsících distanční výuky. Program si klade za cíl znovu-propojení třídních kolektivů a nastolení otevřené a bezpečné komunikace mezi spolužáky tak, aby bylo zabráněno rozvoji možných rizikových jevů a současně abychom co nejvíce usnadnili i zpříjemnili danou situaci jak žákům, tak učitelům.

Program pro jednu třídu sestává ze vstupního intenzivního programu se třídou po návratu do školy, s navazující sérií společných třídnických hodin.

Cílem jednodenního (4 - 6 hodin) vstupního programu je sdílení toho, jak jednotliví spolužáci období karantény a distanční výuky prožívali, otevření situací, které se odehrály v pozadí monitorů, podpora sociálních kompetencí i společný zážitek třídy a podpora identity skupiny.

Navazující třídnické hodiny probíhají v každé třídě minimálně 3x, a to v časovém rozestupu 14 dnů až měsíc. Některé z třídnických hodin je možné překlenout až na začátek nového školního roku a podpořit tak nástup zpět do školy po letních prázdninách, který bude situaci letošního roku stále v nemalé míře odrážet. V rámci společných hodin se zaměřujeme zejména na zvládání nároků návratu do prezenční výuky, vztahy a důvěru ve skupině.

Třídnické hodiny vede ve spolupráci s třídním učitelem naše psycholožka Jana Lidická a vedle práce se žáky se zaměřuje i na podporu třídních učitelů. Veškerá náplň a průběh třídnických hodin jsou připravovány dle potřeb konkrétní třídy a po konzultaci s třídním učitelem. Na program se vztahuje certifikát všeobecné primární prevence pro oblast prevence šikany, kyberšikany a exterémních projevů agrese.

W cena

 

Dohodou - cena se odvíjí od počtu tříd, ve který jsou hodiny realizovány, počtu žáků ve třídě, četnosti i délky spolupráce.

Jsme velice rádi, že jste se dostali až sem. Ještě 10 vteřin.
Nedomnívejte se, ptejte se, vše vám rádi upřesníme.

 

 

Reference:

Dost dobře nelze chtít po třídních učitelích, aby v třídnických hodinách věnovali maximum času a energie atmosféře ve třídě, vzájemným vztahům, sociálním dovednostem apod. a neposkytnout jim k tomu účinnou a bezpečnou podporu a zázemí. Spolupráce se spol. Wenku a zejména s Janou Lidickou je právě takovou podporou, jakou moji kolegové ve své roli třídních učitelů potřebují. Smyslem naší spolupráce je nejen nabídnout jednotlivým třídním návod a metodické vedení, ale skoro podstatnější je povzbuzení, dodání jistoty a sebedůvěry při práci se třídou a společné nalezení takového způsobu práce, který povede k cíli a zároveň bude odpovídat naturelu konkrétního třídního a nikdo tak nebude nucen aplikovat techniky nebo postupy, které mu nejsou blízké a necítí se v nich dobře. Každý z našich třídních v prvních ročnících tak má k dispozici v Janě i metodickou oporu při hledání a vytváření vlastního způsobu práce.
Spolupráci s Wenku a Janou Lidickou považuji nejen za nesmírně prospěšnou pro sebedůvěru kolegů, pro atmosféru v jednotlivých třídách a potažmo i ve škole jako takové, ale v podstatě za základní podmínku toho, aby škola po svých učitelích vůbec tento způsob práce s třídními skupinami mohla chtít. Bez podpory a pomoci to nelze.

Mgr. Kateřina Šmatláková, školní psycholožka a metodik primární prevence, Gymnázium Budějovická

Ukázkové vedení třídnických hodin (TH) je velmi přínosné. Mohu s Janou konzultovat formu a obsah předem. Během konzultací a samotných TH získávám praktické dovednosti a kompetence vést později TH samostatně.

Studenti na TH reagují vesměs pozitivně a myslím, že oceňují náš zájem o jejich problémy a možnost v neformálnější atmosféře probrat aktuální témata spojená s jejich životem ve škole.

Mgr. Jan Dušek, třídní prvního ročníku čtyřletého studia, Gymnázium Budějovická

Projekt „Třídnické hodiny v prvních ročnících“ mi přinesl nový pohled na možné způsoby práce se třídou jako se skupinou lidí a nikoliv jen skupinou žáků. Pomohl mi chopit se třídnických hodin jinak než k řešení organizačních a administrativních záležitostí, ale spíše jako příležitosti podílet se na vznikající atmosféře konkrétní skupiny, na tom, jak se k sobě chovají, co považují za vzájemně prospěšné a co naopak jako skupina nepřijímají. Jsem s projektem i s vedením Jany Lidické spokojená.

PaedDr. Blanka Čonková, třídní prvního ročníku šestiletého studia, Gymnázium Budějovická

S Janou Lidickou se mi spolupracovalo velmi dobře, vždy mi vyšla vstříc, myslím si, že díky jejímu působení se nám podařilo velmi dobře stmelit třídní kolektiv, někteří studenti i spolu běžně tráví volný čas. Pro mě osobně to bylo otevření nového světa, který jsem předtím neznala a obávala se do něho aktivně vstoupit. Do té doby jsem měla představu o třídnických hodinách jako o administrativních a organizačních záležitostech, v podstatě pokračující škola. Momentálně jsem si mnohem jistější při práci se svými studenty a nedělá mi potíže vést s nimi diskuze i na témata, která se školy přímo netýkají, ale školní výkony zprostředkovaně ovlivňují. Je velmi příjemné umět si vybudovat vzájemnou důvěru a umět studentům poskytnout pocit, že se na mne mohou obrátit s jakýmkoliv problémem.

Mgr. Jitka Velichová, třídní druhého ročníku čtyřletého studia, Gymnázium Budějovická

Zpět nahoru