Výcvik ve vedení třídnických hodin - vzdělávací program

Výcvik ve vedení třídnických hodin - individuální vzdělávací program pro pedagogy zahrnující sérii TH pro vlastní třídu

Ojedinělý výcvikový modul akreditovaný MŠMT zahrnuje sérii 5 třídnických hodin v kombinaci s 10 hodinami přípravných a reflektivních konzultací s třídním učitelem. Primární pozornost je tak věnována zejména podpoře pedagoga v přípravě a vedení hodin a jejich reflektování tak, aby bylo možné ze společných hodin vytěžit co nejvíce pro další vlastní praxi.

O programu:

Třídnické hodiny považujeme za nedílnou součást školního roku. Jsou prostorem k zastavení v běhu výuky. Dávají možnost podívat se, co se ve třídě děje, proč se daří či nedaří, nabízí přirozený prostor pro osobnostní a sociální výchovu, stejně jako možnost odhalit možné potíže dříve, než se příliš rozrostou. Třídnické hodiny mimo jiné nabízí prostor prohloubení vztahu mezi třídou a třídním učitelem, odložení rolí učitele a žáka, setkání v lidské rovině. Atmosféra důvěry a otevřené komunikace ve třídě pak funguje jako jeden z nejlepších preventivních faktorů rozvoje rizikového chování v rámci třídy, hlubší provázanost žáků se třídou, třídním učitelem a potažmo i celou školou vede k větší efektivitě studijního procesu.

V současné době jsme zaznamenali trend k návratu v této třídnické práci a zakomponování třídnických hodin přímo do rozvrhu. Současně se ale také setkáváme se zpětnou vazbou, že pedagogové často neví, jak tento prostor pojmout a naplnit tak, aby byl oběma stranami vnímán jako přínosný. Z nestrukturovaného prostoru bez zřejmého cíle mají často obavy, což vede k narušení efektivity této čím dál tím podstatnější práce ve směru prevence rozvoje sociálně-patologických jevů v rámci skupiny.

Ve spolupráci se školami v rámci návaznosti na společně realizované adaptační kurzy tak vznikl systém společně vedených třídnických hodin, ve kterých si postupně naše psycholožka  Mgr. Jana Lidická s třídními učiteli předává míru zapojení do vedení hodiny a zaměřuje se zejména na  metodickou podporu a edukaci pedagogů v této formě práce.

Struktura výcviku:
Výcvik sestává z 5 společně vedených třídnických hodin, které zprvu vede samostatně psycholožka Agentuy Wenku (AW) za náslechu pedagoga a jeho součinnosti v diskusích, následně je program veden v tandemu psycholožky a pedagoga a závěrečné hodiny vede samostatně třídní učitel/ka za náslechu a podopry psycholožky AW. Každé hodině předchází společná konzultace a příprava a po každé hodině také následuje společná reflexe, které jsou klíčem pro osobní rozvoj pedagogů v této formě práce a jádro vzdělávací části projektu probíhá právě v těchto individuálních konzultacích.

Výcvik zahrnuje celkem 20 hodin společné práce s pedagogem:

 • Úvodní konzultace, příprava (3 vyučovací hodiny): Seznámení s konceptem výcviku, společné vydefinování smyslu a pojetí TH, vlastní očekávání pedagoga, informace o třídě, edukační blok o smyslu TH, formách práce a možných rizicích
 • Společná realizace 5 TH (5x 3 vyučovací hodiny )
  Každá třídnická hodina sestává z:
  • 1 vyučovací hodiny přípravné konzultace třídního učitele a psycholožky
  • 1 vyučovací hodiny přímé práce v rámci TH (více informací o samotných TH naleznete zde)
  • 1 vyučovací hodiny společné reflexe třídního učitele a psycholožky

 • Reflexe samostatné práce (2x 1 vyučovací hodina ): po společně vedené sérii třídnických hodin vede TU další hodiny samostatně. Následně se schází s psycholožkou na konzultace, v rámci kterých probíhá společná supervize a reflexe proběhlé práce a edukace na téma práce v dalších ročnících.

Frekvence třídnických hodin probíhá dle četnosti zapojení daných hodin v rozvrhu školy, obvykle 1x za 14 dní až měsíc. Konzultace před realizací samotné TH probíhá v rozmezí 1 týdne před danou hodinou, následná reflexe pak bezprostředně po realizaci hodiny, případně maximálně do 2 dnů po jeho realizaci. Úvodní konzultace probíhá obvykle 1 měsíc před začátkem společné realizace TH, následné reflexe dle četnosti realizace TH podle rozvrhu školy. Celkové časové rozpětí realizace výcviku se tak pohybuje v rozmezí 4 – 7 měsíců.

Program lektoruje psycholožka AW Mgr. Jana Lidická.

Vzdělávací program je akreditován MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod č.j.: MSMT- 1579/2020-2-5.

Akreditace instituce ze dne 15. 10. 2019 pod čj.: MSMT- 33575/2019-1

W cena

 

12 000 Kč (20 hod. výcviku pro jednoho peagoga, 5 TH pro jeho třídu)

Cena je stanovena dle schválené akreditace. V případě zapojení více pedaogů/tříd z jedné škoy rádi připravíme individuální nabídku. Kontaktovat nás můžete přes tento formulář:

Jsme velice rádi, že jste se dostali až sem. Ještě 10 vteřin.
Nedomnívejte se, ptejte se, vše vám rádi upřesníme.

 

Cena zahrnuje:
 • 5 třídnických hodin vedených ve spolupráci třídního učitele a psycholožky AW Mgr. Jany Lidické,
 • 5 konzultací před realizací samotné TH a 5 po jejím ukončení,
 • 3 hodiny přípravných konzultací a 2 hodiny reflektivních setkání po ukončení společné práce,
 • osvědčení pro účastníky s akreditací MŠMT,
 • dopravu psycholožky v oblasti Prahy a středních Čech,
 • materiální zajištění  programu.
 

Cena nezahrnuje:

 • náklady na zajištění prostor pro realizaci TH i konzultací,
 • náklady na dopravu psycholožky do ostaních krajů,
 • občerstvení.

Ve spolupráci se školou, kde realizujeme společně vedené třídnické hodiny, jsme vytvořili metodický materiál na vedení třídnických hodin na středních školách a víceletých gymnáziích, v případě zájmu si jej můžete stáhnout zde.

Nabízímte také 5hodinový akreditovaný seminář na téma Metodika vedení třídnických hodin.

Reference:

Dost dobře nelze chtít po třídních učitelích, aby v třídnických hodinách věnovali maximum času a energie atmosféře ve třídě, vzájemným vztahům, sociálním dovednostem apod. a neposkytnout jim k tomu účinnou a bezpečnou podporu a zázemí. Spolupráce se spol. Wenku a zejména s Janou Lidickou je právě takovou podporou, jakou moji kolegové ve své roli třídních učitelů potřebují. Smyslem naší spolupráce je nejen nabídnout jednotlivým třídním návod a metodické vedení, ale skoro podstatnější je povzbuzení, dodání jistoty a sebedůvěry při práci se třídou a společné nalezení takového způsobu práce, který povede k cíli a zároveň bude odpovídat naturelu konkrétního třídního a nikdo tak nebude nucen aplikovat techniky nebo postupy, které mu nejsou blízké a necítí se v nich dobře. Každý z našich třídních v prvních ročnících tak má k dispozici v Janě i metodickou oporu při hledání a vytváření vlastního způsobu práce.
Spolupráci s Wenku a Janou Lidickou považuji nejen za nesmírně prospěšnou pro sebedůvěru kolegů, pro atmosféru v jednotlivých třídách a potažmo i ve škole jako takové, ale v podstatě za základní podmínku toho, aby škola po svých učitelích vůbec tento způsob práce s třídními skupinami mohla chtít. Bez podpory a pomoci to nelze.

Mgr. Kateřina Šmatláková, školní psycholožka a metodik primární prevence, Gymnázium Budějovická

Ukázkové vedení třídnických hodin (TH) je velmi přínosné. Mohu s Janou konzultovat formu a obsah předem. Během konzultací a samotných TH získávám praktické dovednosti a kompetence vést později TH samostatně.

Studenti na TH reagují vesměs pozitivně a myslím, že oceňují náš zájem o jejich problémy a možnost v neformálnější atmosféře probrat aktuální témata spojená s jejich životem ve škole.

Mgr. Jan Dušek, třídní prvního ročníku čtyřletého studia, Gymnázium Budějovická

Projekt „Třídnické hodiny v prvních ročnících“ mi přinesl nový pohled na možné způsoby práce se třídou jako se skupinou lidí a nikoliv jen skupinou žáků. Pomohl mi chopit se třídnických hodin jinak než k řešení organizačních a administrativních záležitostí, ale spíše jako příležitosti podílet se na vznikající atmosféře konkrétní skupiny, na tom, jak se k sobě chovají, co považují za vzájemně prospěšné a co naopak jako skupina nepřijímají. Jsem s projektem i s vedením Jany Lidické spokojená.

PaedDr. Blanka Čonková, třídní prvního ročníku šestiletého studia, Gymnázium Budějovická

S Janou Lidickou se mi spolupracovalo velmi dobře, vždy mi vyšla vstříc, myslím si, že díky jejímu působení se nám podařilo velmi dobře stmelit třídní kolektiv, někteří studenti i spolu běžně tráví volný čas. Pro mě osobně to bylo otevření nového světa, který jsem předtím neznala a obávala se do něho aktivně vstoupit. Do té doby jsem měla představu o třídnických hodinách jako o administrativních a organizačních záležitostech, v podstatě pokračující škola. Momentálně jsem si mnohem jistější při práci se svými studenty a nedělá mi potíže vést s nimi diskuze i na témata, která se školy přímo netýkají, ale školní výkony zprostředkovaně ovlivňují. Je velmi příjemné umět si vybudovat vzájemnou důvěru a umět studentům poskytnout pocit, že se na mne mohou obrátit s jakýmkoliv problémem.

Mgr. Jitka Velichová, třídní druhého ročníku čtyřletého studia, Gymnázium Budějovická

Zpět nahoru